De normenantenne "Algemene veiligheid en kwaliteit van machines en uitrusting" houdt de vinger aan de pols over normen en wetgeving voor de veiligheid en kwaliteit van machines. De klemtoon ligt op de toepassing van volgende Europese richtlijnen en de bijbehorende geharmoniseerde normen:

 • De machinerichtlijn 2006/42/EC, van kracht sinds 29 december 2009 en waarvoor nog altijd geharmoniseerde
  normen worden ontwikkeld.
 • De geluidsrichtlijn voor outdoor toestellen 2000/14/EC waarbij voor bepaalde producten het geluidsvermogen moet worden vermeld  en het geluidsvermogen van andere onder bepaalde limietwaarden moet blijven. Geluid is immers één van de meest belastende milieuaspecten wat betreft het effect op stress en algemeen levenscomfort.
 • De ATEX richtlijn 2014/34/EU voor het gebruik van machines in een explosieve atmosfeer.

De vragen in verband met geharmoniseerde normen over de laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU en de EMC-richtlijn 2014/30/EU (elektromagnetische compatibiliteit)  worden gezamenlijk met de andere normenantennes aangepakt.

Recente evoluties

De machinerichtlijn is in herziening en wordt een verordening.

De studie rond een mogelijke samensmelting van de geluidsrichtlijn 2000/14/EG voor outdoor toestellen met de machinerichtlijn 2006/42/EG is afgelopen. Tijdens deze studie werden twee zaken bekeken:

 • een evaluatie van de bestaande eisen met betrekking tot het reduceren van geluid in beide richtlijnen
 • de mogelijkheid om de eisen uit beide richtlijnen met betrekking tot het reduceren van geluid te laten samensmelten in een document, om op die manier een meer efficiënte benadering te krijgen van het geheel.

Na een periode van evaluatie van de voorstellen is gebleken dat beide richtlijnen nu definitief als aparte richtlijnen blijven bestaan en bleek er nood aan een eenvoudiger mechanisme voor de revisie van de onder de geluidsrichtlijn geharmoniseerde normen.

De normen betreffende de veiligheid gerelateerde delen van controlesystemen zijn in volle evolutie. Het belang van deze normen stijgt naarmate het aandeel van "drive by wire" en onafhankelijke energievoorziening voor subsystemen toeneemt. De huidige normen zijn zeer ingewikkeld en elke machinebouwer die controlesystemen gebruikt als risicoreducerende maatregel, dient deze normen toe te passen. Een "joint working group" van ISO/TC199 en CEN/TC114 ontwikkelde de ISO/IEC WD 17305 die reeds ter commentaar verstuurd werd. De publicatie is gepland voor 2016.

Een regelmatig voorkomend fenomeen is het verkeerd uitvoeren van noodstoppen op machines. In vele gevallen worden meerdere noodstoppen in serie geschakeld, wat kan leiden tot fouten. De noodstopnorm EN ISO 13850 is op dit moment in herziening en gaat in de toekomst meer aandacht besteden aan dit specifieke probleem.

Productiestilstanden vormen een groot probleem. Er zijn strakke deadlines, just in time delivery,… Bij het optreden van een fout in een afscherming van een machine, bijvoorbeeld door een defect aan een sensor, wordt de machine automatisch tot stilstand gebracht. Om de stilstand zo kort mogelijk te houden, wordt de afscherming wel eens gemanipuleerd. Deze manipulatie leidt tot gevaarlijke situaties omdat de machine verder produceert zonder veiligheidsvoorziening. De nieuwe anti-manipulatienorm EN ISO 14119 moet dit voorkomen door manipulatie te demotiveren.

Normenpakket machineveiligheid

Het normenpakket omvat de belangrijkste A- en B-normen geharmoniseerd onder de machinerichtlijn, alsook een aantal niet geharmoniseerde normen die veel gebruikt worden bij het reduceren van risico's bij het ontwerp van een machine. Het pakket bevat 43 normen en kan uitgebreid worden met bedrijfsspecifieke normen.

Opleidingen

De normenantenne verzorgt betalende opleidingen over:

 • Algemene veiligheids- en gezondheidseisen bij het ontwerp van machines
 • Praktische 2-daagse sessie rond machineveiligheid, ter plaatse aan de machine, waar op een bestaande machine risicoanalyses worden uitgevoerd en controlesystemen worden geïntegreerd.
 • Infosessies EN ISO 14119 betreffende afschermingen rond machines
 • Rekening houden met explosieve atmosfeer bij machines
 • Productaansprakelijkheid in het kader van CE-markering

 

Wetgeving/Normen/FAQ
Agenda
Opleidingen
Contact Jo Boullart