De NAR heeft de krijtlijnen uitgetekend voor een pilootproject rond de primaire preventie van burn-out. 


Dat de regering burn-out wil aanpakken, wist u al. We hebben er uitvoerig over bericht in ons artikel 'De aanpak van burn-out: een stand van zaken'.  

De NAR heeft in zijn advies 2.080 van 27 februari 2018 de krijtlijnen uitgetekend voor het pilootproject. Dit project richt zich tot de primaire preventie die beoogt om burn-out te vermijden.  

Daartoe zoekt de NAR een 50-tal bedrijven uit alle sectoren die met de hulp van een projectbegeleider (een organisatie die gespecialiseerd is in deze materie) burn-out aanpakken op niveau van de onderneming, dus niet op niveau van de werknemer of de leidinggevende.

De ingediende voorstellen van ondernemingen (altijd in combinatie onderneming-projectbegeleider) zullen gescreend worden door een commissie van de NAR samen met onafhankelijke experten. 

In de geselecteerde ondernemingen zal de aanpak van de projectbegeleider toegepast en uitgetest worden. De onderneming zal zich moeten engageren voor een samenwerking met de werknemers, de HR-afdeling, de interne dienst voor preventie, de arbeidsgeneesheer, de preventieadviseur psychosociale aspecten, eventuele vertrouwenspersonen, de overlegorganen,...

Om het akkoord uit te voeren is een wettelijk kader nodig. Dit kader moet het mogelijk maken dat de oproep naar geïnteresseerde bedrijven kan starten vanaf 1 juni. De aanvragen kunnen ten laatste ingediend worden tegen 31 juli. De onderneming zal een aanvraag kunnen indienen via een invulformulier op de site van de FOD WASO en de NAR. De sociale partners binnen de NAR engageren zich om over een aanvraag te beslissen 2 maanden na het verstrijken van de einddatum (dus tegen 30 september). 

Bij de goedkeuring wordt een tussenkomst voorzien van 8.000 euro (excl. btw) per pilootproject. Dit bedrag vertegenwoordigt een equivalent van 10 dagen projectbegeleiding en wordt uitbetaald aan de onderneming (voorschot van 50% bij de start van het project).