Didier Reynders, Europees Commissaris voor Justitie, nam op vrijdag 15 mei deel aan een online gesprek met Agoria en zijn leden. Herbeluister het gesprek.


In zijn voordracht had Reynders het over de ondersteuning die digitale technologieën tijdens deze coronacrisis bieden en benadrukte hij het potentieel van kunstmatige intelligentie op het vlak van gezondheid of voor het bereiken van de doelstelling van klimaatneutraliteit tegen 2050. Hij zei ook dat Europa op dit gebied een wereldleider zou kunnen worden: "Het is een kwestie van wilskracht en strategie".

Didier Reynders herinnerde eraan dat de EU met haar digitale strategie een evenwicht tracht te scheppen tussen het gebruik van big data en de noodzaak om persoonsgegevens te beschermen, de veiligheid te handhaven en ethische normen te handhaven.

Daarnaast wil de Commissie werken aan een artificiële intelligentie, waarbij de mens en respect voor de grondrechten centraal staan (zie de whitepaper van 9 februari, waarin een reeks initiatieven wordt gepresenteerd op het gebied van investeringen, onderzoekscoördinatie, risicoanalyse, enz.) De openbare raadpleging (waaraan Agoria zal deelnemen), die zal lopen tot 14 juni, zal de input van alle partijen verzamelen. Hoewel de Europese financiering voor R&D op het gebied van AI de afgelopen drie jaar met 70% is gestegen tot 1,5 miljard euro, blijven de publieke en private investeringen in R&D nog steeds achterlopen op die in andere regio's in de wereld: de Europese strategie is dan ook gericht op het aantrekken van meer dan 20 miljard euro aan investeringen in AI per jaar. 

Didier Reynders wees op het belang van de GDPR, de Europese ‘Algemene verordening gegevensbescherming’ die twee jaar geleden in werking is getreden en die sindsdien tot een wereldwijde standaard is uitgegroeid. De correcte toepassing van de GDPR in de lidstaten is voor de eurocommissaris een belangrijke prioriteit. In juni zal de Europese Commissie overigens een evaluatieverslag over de GDPR publiceren.

In een reactie op de actuele discussie rond tracing-apps om de verdere verspreiding van het COVID-19-virus te voorkomen, vermeldde Didier Reynders dat de Europese Commissie inmiddels aanbevelingen over een gemeenschappelijke aanpak en richtsnoeren voor de ontwikkeling van GDPR-compliant apps heeft gepubliceerd. Hij onderstreepte dat zulke apps wel degelijk kunnen helpen, maar dat het dan wel noodzakelijk is dat de Europese burgers er vertrouwen in hebben en ze effectief gaan gebruiken. Die ambitie zal alleen worden bereikt als aan verschillende voorwaarden wordt voldaan: als de nationale gezondheidsautoriteiten toezicht houden op de manier waarop wordt omgegaan met de gegevens die zulke apps genereren, als de bewaartermijn van de gegevens wordt beperkt in functie van hun medische relevantie, als het om een vrijwillig systeem gaat, als geen geolokalisatiegegevens worden bijgehouden, als strikte gegevensbescherming wordt gegarandeerd,…

Tot slot wees Didier Reynders op de nood aan een voldoende sterk herstelplan om de industriële sectoren te ondersteunen, en beantwoordde hij een reeks vragen van Bart Steukers (Agoria) en onze leden.

Klik hier om de webcast te bekijken