De wetgeving rond overheidsopdrachten van 2016 heeft tot doel de administratieve procedures te vereenvoudigen. De verplichting dat alle opdrachten die de Europese drempels bereiken sinds 18 oktober 2018 langs elektronische weg worden gegund, is een van de aspecten hiervan. De verplichting voor aanbestedende diensten om gebruik te maken van Telemarc is een andere.


Telemarc is een toepassing voor aanbestedende diensten, en binnenkort ook voor bedrijven, waardoor zij gratis en elektronisch toegang hebben tot verschillende databanken. Zo kan de aanbestedende dienst in het kader van een openbare aanbestedingsprocedure bepaalde documenten betreffende de inschrijvers rechtstreeks raadplegen, zonder hen te vragen papieren documenten voor te leggen.

Tijdens overleg met Agoria-leden kwamen een aantal praktische moeilijkheden en vragen naar voren met betrekking tot het UEA en de administratieve vereenvoudiging in het algemeen. Sommige deelnemers klaagden over het gebrek aan gebruik van Telemarc door nog steeds te veel aanbestedende diensten, hoewel zij daartoe sinds 1 mei 2018 verplicht zijn.†

Artikel 74, lid 4, van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten bepaalt immers dat ondernemers geen bewijsstukken moeten overleggen wanneer de aanbestedende dienst deze documenten rechtstreeks via een gratis elektronische databank kan verkrijgen (Telemarc in BelgiŽ).

Door de samenvoeging van de artikelen 126 en 133 van het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 betreffende overheidsopdrachten in de klassieke sectoren, worden alle aanbestedende diensten geacht sinds 1 mei 2018 hun toegang tot Telemarc te hebben aangevraagd.

Als gevolg van dit gebrek aan gebruik vragen sommige aanbestedende diensten aan de inschrijvers nog steeds om papieren documenten neer te leggen, daar waar zij deze documenten zelf rechtstreeks kunnen (moeten) raadplegen via de Telemarc-applicatie. De volgende documenten moeten daarom sinds 1 mei 2018 niet meer bij u worden opgevraagd:††

  • Certificaat van niet-faillissement
  • Jaarrekening
  • Certificaat van betaling van sociale zekerheidsbijdragen en belastingen
  • Certificaat van erkenning der aannemer.

De toegang tot het centrale register via Telemarc moet in principe ook in 2019 beschikbaar zijn.†

We hebben dit probleem besproken met de Dienst Administratieve Vereenvoudiging, die verklaarde dat het zijn inspanningen voortzet om aanbestedende diensten aan te moedigen Telemarc te gebruiken.

De Dienst Administratieve Vereenvoudiging vraagt ons om hun de aanbestedende diensten mee te delen die nog steeds geen gebruik maken van Telemarc door gebruik te maken van het Only Once meldpunt.

Het is noodzakelijk om de naam van de aanbestedende dienst en de referenties van het bestek te vermelden, zodat de DAV de verificaties kan uitvoeren. De DAV zal dan contact opnemen met deze aanbestedende diensten om hen te herinneren aan hun verplichtingen. U kunt deze snelle melding rechtstreeks doen of, indien u dit wenst, via mij door de nodige gegevens toe te sturen zodat ik deze aan de DAV kan doorgeven.