Ward Vleegen | Agoria

Contact Ward Vleegen

ward.vleegen@agoria.be
Club Manager Transport & Mobility Technology Club
Sujet:Automotive Technology Club
Article:Johan Smeyers (Arkite), nouveau président de l’Automotive Technology Club