La Flandre modifie la réglementation sur le non-respect de l'obligation d'outplacement pour les plus de 45 ans | Agoria

La Flandre modifie la réglementation sur le non-respect de l'obligation d'outplacement pour les plus de 45 ans

Publié le 27/11/18 par Elke De Coninck
En Flandre, une nouvelle procédure d'outplacement sera mise en place à partir du 1er janvier 2019. Vous pouvez lire dans cet article ce qui change exactement (en néerlandais).

Met ingang van 1 januari 2019 oefent Vlaanderen effectief de bevoegdheid uit inzake outplacement die in het kader van de zesde staatshervorming van de federale staat naar de gewesten en gemeenschappen is overgedragen. Wanneer de werkgever zijn specifieke outplacementverplichting voor 45-plussers niet nakomt, moet de werknemer die toch outplacement wenst te genieten zijn outplacementaanvraag indienen bij de VDAB en niet meer bij de RVA. De VDAB biedt zelf de outplacementbegeleiding aan, waardoor de outplacementcheque verdwijnt. De financiële sanctie voor de in gebreke zijnde werkgever blijft € 1.800. 

Hierna vindt u een gedetailleerd overzicht van de nieuwe procedure zoals die vanaf 1 januari 2019 in Vlaanderen geldt bij het niet-nakomen van de specifieke outplacementverplichting voor 45-plussers: 

  • De werknemer die bewijst aan de voorwaarden te voldoen, maar geen outplacementbegeleiding ten laste van zijn werkgever heeft genoten, deelt binnen 12 maanden vanaf de ingebrekestelling van de werkgever aan de VDAB mee dat hij een outplacementbegeleiding ten laste van de Vlaamse overheid wil genieten. Heeft de werknemer intussen een betrekking gevonden bij een nieuwe werkgever, maar verliest hij deze binnen drie maanden, dan wordt de termijn van 12 maanden geschorst voor de duur van deze tewerkstelling; 

  • De VDAB gaat na of de werknemer aan de voorwaarden voldoet en vraagt de werkgever, binnen een maand vanaf de mededeling van de werknemer, zich te rechtvaardigen waarom de werknemer geen outplacementbegeleiding heeft gekregen. De werkgever heeft één maand de tijd om daarop te antwoorden.Antwoordt hij niet binnen deze termijn, dan wordt hij verondersteld zijn verplichtingen niet te hebben nageleefd; 

  • Als de werkgever geen voldoende rechtvaardiging geeft, of hij antwoordt niet binnen de termijn, maakt de VDAB het dossier over aan de Vlaamse administratie. Deze laatste deelt haar beslissing mee aan de werknemer, de werkgever en de VDAB binnen één maand; 

  • De VDAB biedt de werknemer een outplacementbegeleiding aan wanneer de Vlaamse administratie beslist dat de aanvraag van de werknemer gegrond is; 

  • De in gebreke zijnde werkgever moet een bedrag van € 1.800 betalen aan de Vlaamse administratie. 

 Vóór 1 januari 2019 blijft de federale regelgeving van kracht. 

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 19 oktober 2018 tot bepaling van het bedrag en van de procedure voor het opleggen van de bijdrage vermeld in artikel 15 van de wet van 5 september 2001 tot de verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers (B.S. 22/11/2018). 

Het in dit artikel behandelde onderwerp is een geregionaliseerde materie. Voor de regelgeving in de andere regio's, kunt u de desbetreffende artikels consulteren via de AZ-index in het Frans voor Wallonië en via de AZ-index in het Nederlands (of het Frans) voor Brussel. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de "first points of contact" in uw regio:

  • Bruxelles - Brabant
  • Oost- en West-Vlaanderen
Cet article était-il utile ?