Oproep voor experimenteerprojecten rond benutting van stedelijk afval | Agoria

Oproep voor experimenteerprojecten rond benutting van stedelijk afval

Image
Published on 28/07/21 by Nele Laus
Wilt u graag een innovatieve activiteit opzetten rond de benutting van stedelijk afval maar moet de haalbaarheid daarvan nog worden nagegaan? Wilt u experimenteren met een concept of materiaalbronnen onderzoeken? Wilt u de lokale vraag naar uw innovatieve activiteit en de economische levensvatbaarheid ervan valideren? Ontdek hoe u kunt profiteren van een subsidie ten belope van 50 tot 70% van uw budget.

Context

In de context van de circulaire economie heeft stedelijk afval wel degelijk waarde. Bij de exploitatie van dat afval duiken echter tal van uitdagingen op, zowel wat betreft de technische haalbaarheid van de verwerking als de economische, juridische en zelfs organisatorische haalbaarheid. Bovendien vergt de complexiteit van de nieuwe grondstoffen vaak een innovatieve aanpak om een levensvatbare economische activiteit te kunnen opzetten.

Het doel van deze oproep is dan ook om Brusselse ondernemers de kans te bieden om vooraf te experimenteren en de haalbaarheid en de levensvatbaarheid van een innovatieve economische activiteit rond stedelijk afval na te gaan.

Doelstelling en filosofie van de projectoproep 

Dit financieringsprogramma is bedoeld om Brusselse ondernemers de kans te bieden om de haalbaarheid van hun project te onderzoeken alvorens een nieuwe activiteit op te starten of een andere richting uit te gaan met een bestaande, innovatieve activiteit rond de benutting van stedelijk afval.

De oproep heeft betrekking op producten van innovatieve activiteiten op het vlak van recycling en herkwalificatie. Deze term bestrijkt alle activiteiten die verband houden met een ander gebruik van de materialen waaruit het afval bestaat, met inbegrip van herstelling, demontage, verwerking, upcycling en remanufacturing.

Het begrip stedelijk afval omvat alle stromen van materiaal die in steden worden geproduceerd en uitgestoten of die hun grondgebied doorkruisen (huishoudelijk afval, grofvuil, uitval en bijproducten van de industrie, bouwafval, afval van activiteiten in de tertiaire sector enz.).

De activiteiten die in het kader van het project worden ontwikkeld moeten nieuw en innovatief zijn, met voldoende grote onbekende factoren en risicobronnen om overheidssteun te verantwoorden. Bovendien moet het project steunen op een experimentele aanpak, waarbij de te onderzoeken onbekende factoren in kaart worden gebracht en de taken worden beschreven die daarvoor moeten worden uitgevoerd.

Aanvaarde taken in het kader van de financieringsaanvraag

  
De taken die in het kader van het project worden uitgevoerd, kunnen betrekking hebben op ten minste een van de volgende drie aspecten:

  • Onderzoek naar de bevoorrading/sourcing van materialen en de kwaliteit en duurzaamheid ervan;

  • Testen van de haalbaarheid van een nieuwe activiteit of verbeteringen van een bestaande activiteit;

  • Valideren van de economische levensvatbaarheid van de onderzochte activiteit, de relevantie ervan en de lokale vraag naar de ontwikkelde activiteit.

Aan het einde van het project moet de onderneming in staat zijn om een weloverwogen beslissing te nemen, hetzij om een nieuwe economisch haalbare activiteit rond de benutting van stedelijk afval op te starten, hetzij om een andere richting in te slaan of zelfs om de nieuwe activiteit op te geven. Het is dan ook van essentieel belang dat tijdens het project strategieën worden onderzocht om bij te sturen en om de risico's te beheersen.

Bedrag van de financiering

De financiële steun wordt toegekend in de vorm van een niet-terugvorderbare subsidie en dekt 50% (voor grote ondernemingen), 60% (voor middelgrote ondernemingen) of 70% (voor kleine ondernemingen) van de uitgaven die verband houden met het aantonen van de haalbaarheid en levensvatbaarheid van een innovatieve activiteit rond de benutting van stedelijk afval.

De volgende kosten worden in aanmerking genomen:

  • Personeelskosten
  • Investeringskosten
  • Onderaannemingskosten 
  • Exploitatiekosten


Duur van het project


Aangezien de projecten in het kader van deze oproep grote onbekende factoren bevatten die experimenteren noodzakelijk maken, bedraagt de minimale duur zes maanden.
 

Ontvankelijkheidscriteria

 

Om in het kader van dit programma in aanmerking te komen voor financiële steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, moet iedere kandidaat aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Een onderneming zijn: iedere onderneming met enige rechtspersoonlijkheid (nv, vzw, cv, bv enz.) op de datum waarop de oproep wordt afgesloten komt in aanmerking;
  • Ten minste één bedrijfszetel in het BHG hebben;
  • Niet in financiële moeilijkheden verkeren
Wilt u zich kandidaat stellen? Dien dan uw aanvraag in m.b.v. het formulier op de website van Innoviris vóór 31 augustus 2021 om 14.00 uur. Voor meer informatie kunt u terecht bij Mira Tayah of kunt u rechtstreeks contact opnemen met Odile Vekemans, die de oproep bij Innoviris coördineert.
Was this article useful?