Vlaanderen investeert ruim 11 miljoen euro in klimaatneutrale zorggebouwen | Agoria

Vlaanderen investeert ruim 11 miljoen euro in klimaatneutrale zorggebouwen

Image
Published on 26/07/21 by Charlotte van de Water
Op 2 juli besliste de Vlaamse regering dat zo’n 11 miljoen euro voorzien zal worden voor nieuwbouw en klimaatrenovatie van het bestaand patrimonium binnen de zorgsector. Met het project wordt de aanpak voor energiebesparing binnen het gebouwenpark in de sector Welzijn, Volksgezondheid en Gezin verdergezet. 

5000 euro extra voor voorbeeldprojecten

Het initiatief bestaat uit 8,2 miljoen euro euro uit het Vlaams Klimaatfonds en 3 miljoen euro uit het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA). Rond de 1% hiervan gaat naar de sensibiliseringsmaatregelen, die in de vorm van cofinanciering beschikbaar worden gesteld aan sectorfederaties. Het resterende budget wordt voorzien voor de uitvoering van klimaatrenovatiemaatregelen. Voor het bestaande patrimonium wordt hiervoor gewerkt met energiescans en klimaatsubsidies. Voor nieuwbouw worden premies van 5000 euro voorzien voor projecten die minstens 10% tot 15% beter scoren dan de geldende EPB-regelgeving.

Extra duurzaamheidscriteria per ministerieel besluit

De selectie van benodigde bouwtechnologie wordt binnen het bestaande patrimonium bepaald via de energiescan, die een overzicht geeft van alle relevante energiebesparende maatregelen. Maatregelen met een terugverdientijd van minder dan 5 jaar moeten door de instelling zelf gefinancierd worden. Voor maatregelen met
een terugverdientijd groter dan 5 jaar kunnen klimaatsubsidies aangevraagd worden of kan er worden gebruikgemaakt van een energieprestatiecontract (ESCO). Voor nieuwbouw wordt naast de EPB-vereisten gebruikgemaakt van duurzaamheidscriteria die dit jaar nog door het VIPA zullen worden vastgelegd in een ministerieel besluit. 

Kritische blik op de gesubsidieerde maatregelen

Bij de investeringen zal rekening worden gehouden met het nieuwe kader voor het klimaatfonds. Zo is volledige financiering van het programma vanuit het Vlaams Klimaatfonds niet meer mogelijk. Ook betekent dit dat sommige energiebesparende maatregelen niet langer gesubsidieerd zullen worden. De voortgang en de gerealiseerde emissiereducties van de vanuit het Vlaams Klimaatfonds gefinancierde maatregelen worden gerapporteerd aan de Vlaamse regering. Er zullen klimaatsubsidies worden toegekend tot het beschikbare budget is opgebruikt.

Lancering zevende oproep voor klimaatsubsidies 

Met de goedkeuring van het voorgestelde budget zal door de minister een zevende oproep voor klimaatsubsidies worden gelanceerd. Voorstellen kunnen worden ingediend door instanties die voldoen aan de wettelijke voorwaarden om zorg- en dienstverlening te organiseren. Daarnaast moeten de gebouwen nog minstens vijf jaar in gebruik blijven. De projectvoorstellen zullen door het VIPA worden beoordeeld op basis van de vastgelegde criteria en er zal een rangorde worden vastgesteld. 

Voor meer informatie, contacteer Charlotte van de Water.

Was this article useful?