Waarom nog invoerrechten betalen op goederen die niet meer in de EU gemaakt worden? | Agoria

Waarom nog invoerrechten betalen op goederen die niet meer in de EU gemaakt worden?

Image
Published on 11/04/18 by Kevin Verbelen
Invoerrechten hollen uw winstmarge uit. Hoewel het bedrag op zich misschien niet altijd zo aanzienlijk is, is het toch belangrijk om na te gaan op welke manier u misschien minder invoerrechten kan betalen. Tariefschorsingen- en contingenten zijn daarbij een handig instrument. Bekijk hier welke of de huidige voorstellen een impact kunnen hebben op uw bedrijf.

De FOD Economie heeft aan Agoria gevraagd om bij zijn leden na te gaan welke voorgestelde tariefschorsingen of -contingenten wenselijk of schadelijk zouden kunnen zijn voor de Belgische industrie. Op basis van uw input zal de FOD Economie bepalen welke voorstellen België kan steunen en tegen welke voorstellen ons land zich zal verzetten.

Raadpleeg hier de lijst van voorgestelde tariefschorsingen en -contingenten die betrekking hebben op diverse goederen. 

Image

 Als u bepaalde voorstellen gesteund of verworpen wil zien door België, laat het dan ten laatste op 27 april 2018 weten aan Jef D'Hollander.

Waarover gaat deze bevraging?

Wat?

Tariefschorsingen en -contingenten vormen een uitzondering op de normale douanesituatie die erin bestaat dat douanerechten moeten worden betaald op de invoer in de EU van goederen uit derde landen.

  • Bij tariefschorsingen worden de normaliter verschuldigde rechten hetzij in hun geheel, hetzij gedeeltelijk geschorst. Dit betekent dus dat op de invoer van alle goederen onder de betrokken douanecode geen invoerrechten meer moeten worden betaald.
  • Bij tariefcontingenten worden tijdens de contingentsperiode de normaliter verschuldigde rechten hetzij in hun geheel, hetzij gedeeltelijk geschorst voor een bepaalde hoeveelheid in functie van de beschikbare communautaire productie. Zodra het tariefcontingent is uitgeput, moeten de douanerechten opnieuw betaald worden.
    In dit geval zullen er dus voor een bepaalde hoeveelheid aan goederen onder een bepaalde douanecode geen invoerrechten meer moeten betaald worden, terwijl de voordien verschuldigde rechten opnieuw van toepassing worden vanaf het moment dat de bepaalde hoeveelheid bereikt is.

Het is belangrijk te onderlijnen dat de schorsing van deze rechten geen invloed heeft op eventuele antidumpingrechten die van toepassing zouden zijn op een bepaalde invoer.

Belang?

Een schorsing van de tarieven kan interessant zijn voor uw onderneming wanneer ze de betrokken producten vaak gebruikt in haar productieproces. De producten worden dan immers goedkoper. Daarentegen kan een schorsing nadelig zijn wanneer u de betrokken producten, of gelijkaardige producten, zelf produceert. Buitenlandse (niet-Europese) alternatieven worden in dat geval immers goedkoper.

Procedure?

  • Tweemaal per jaar bepalen de Europese Commissie en de lidstaten welke schorsingen of contingenten worden ingevoerd. Hierover start er een onderhandelingsronde op 1 januari en een andere ronde op 1 juli.
  • Bedrijven die zelf voorstellen willen indienen, kunnen dit doen tot respectievelijk 1 februari en 1 augustus (6 maanden voorafgaand aan de start van de onderhandelingsronde) bij de FOD Economie aan de hand van deze formulieren: tariefschorsingen en tariefcontingenten.
  • België maakt vervolgens ten laatste op respectievelijk 15 maart en 15 september zijn voorstellen over aan de Europese Commissie.
  • De andere lidstaten kunnen die voorstellen dan onderschrijven als mede-aanvrager of zich verzetten tegen bepaalde voorstellen. Om de Belgische positie ten opzichte van al die voorstellen te bepalen, consulteert de FOD Economie het Belgische bedrijfsleven via sectorfederaties zoals Agoria.
  • Uiteindelijk worden enkel de voorgestelde schorsingen en contingenten waarover een consensus wordt bereikt tussen alle lidstaten en de Europese Commissie, daadwerkelijk ingevoerd.
Was this article useful?