Registratie van voertuigen uit restantvoorraden van de categorieën M1 en N1 door toepassing van Verordening (EG) nr. 78/2009 | Agoria

Registratie van voertuigen uit restantvoorraden van de categorieën M1 en N1 door toepassing van Verordening (EG) nr. 78/2009

Image
Published on 01/12/17 by Kevin De Ridder
Graag brengen wij u op de hoogte van de volgende omzendbrief van FOD Mobiliteit en Vervoer - Omzendbrief  DRV/2017-CC3 - bestemd voor constructeurs en / of mandatarissen en invoerders.

Klik hier voor de originele en ondertekende omzendbrief.  

Image

Verordening (EG) n° 78/2009/EG betreffende typegoedkeuring van de motorvoertuigen met betrekking tot de bescherming van voetgangers en andere kwetsbare weggebruikers

Restantvoorraden nieuwe voertuigen (24 februari 2018) 

1. Toepassingsgebied

Deze omzendbrief is van toepassing op nieuwe voertuigen behorende tot de categorieën M1 en N1 die van een voertuig van categorie M1 zijn afgeleid, met een maximummassa van ten hoogste 2500 kg waarvan, door de toepassing van Verordening (EG) nr. 78/2009, de certificaten van overeenstemming met ingang van 24 februari 2018 niet langer als geldig beschouwd worden.

De registratie, de verkoop en het in het verkeer brengen van een voertuig waarvan het certificaat van overeenstemming ongeldig is geworden, is verboden, tenzij gebruik gemaakt wordt van de regeling voor voertuigen uit restantvoorraden volgens artikel 27 van Richtlijn 2007/46/EG.

2. Restantvoorraden

Een voertuig uit restantvoorraad is een voertuig dat deel uitmaakt van een voorraad en dat niet kan worden geregistreerd, verkocht of in het verkeer gebracht omdat nieuwe technische voorschriften in werking zijn getreden waarvoor het niet is goedgekeurd.

De regeling voor voertuigen uit restantvoorraden geldt gedurende twaalf maanden voor complete voertuigen en achttien maanden voor voltooide voertuigen, telkens gerekend vanaf de datum waarop de goedkeuring ongeldig is geworden.

De mogelijkheid om de voertuigen die onder het toepassingsgebied van deze omzendbrief vallen in te schrijven, kan door middel van de regeling van voertuigen uit restantvoorraden verlengd worden tot en met 23 februari 2019 voor complete voertuigen en 23 augustus 2019 voor voltooide voertuigen.

Het maximumaantal voertuigen per merk dat overeenkomstig regeling voor voertuigen uit restantvoorraden in het verkeer kan worden gebracht, wordt als volgt beperkt: Het maximumaantal voertuigen mag in het geval van categorie M1 niet meer bedragen dan 10% en in het geval van alle andere categorieën niet meer dan 30% van het aantal voertuigen van alle desbetreffende voertuigentypen die in het vorige jaar in België voor de eerste maal ingeschreven werd. Mocht 10%, respectievelijk 30%, minder zijn dan honderd voertuigen, dan geldt een maximumaantal van honderd voertuigen.

De voertuigen opgenomen op een lijst met voertuigen uit restantvoorwaarden dienen reeds ingeklaard te zijn in de EU aangezien voertuigen in douane-entrepot nog als niet-communautair goed worden beschouwd.

Enkel voertuigen uit restantvoorraden die aanvaard werden door de Directie Certificatie en Toezicht, worden ook aanvaard bij de Dienst Inschrijvingen. De Directie besluit binnen drie maanden na ontvangst van de aanvraag en, zo ja, voor hoeveel exemplaren zij de registratie van deze voertuigen op hun grondgebied toestaan.

Lijsten uit andere lidstaten worden niet aanvaard.

Opmaak van de lijst voor voertuigen uit restantvoorraden:

De fabrikant die van de regeling voor voertuigen uit restantvoorraden gebruik wil maken, moet bij deDirectie Certificatie en Toezicht een aanvraag indienen. In het geval van eenmeerfasentypegoedkeuring, is het de fabrikant van de laatste fase die het verzoek kan indienen. De lijstvan voertuigen uit restantvoorraden, opgesteld door de fabrikant of zijn mandataris, moet verstuurdworden naar vehicle@mobilit.fgov.be .

De aanvraag wordt als volgt opgesteld:

"In opdracht van naam fabrikant dien ik een aanvraag in overeenkomstig de "restantvoorraad" procedure voor de voertuigen op de lijst in bijlage die zich momenteel op het grondgebied van de Europese Gemeenschap bevinden. Op het ogenblik van hun productie was voor alle voertuigen op de lijst een geldige EG-typegoedkeuring verleend. De EG-typegoedkeuringscertificaten van de voertuigen verliezen hun geldigheid met ingang van 24 februari 2018 volgens Verordening (EG) nr. 78/2009/EG."

De lijst wordt in elektronische vorm (Excel) bijgevoegd en is als volgt opgesteld:

Voertuig-categorie

Merk/type

Voertuig-identificatienummer

WVTA

Compleet (C)

of

voltooid (V) voertuig

Uiterste datum van inschrijving volgens regeling van voertuigen uit restantvoorraden

M1

 

 

 

C

23/02/2019

N1

 

 

 

V

23/08/2019

Ondertekend namens de minister door de Directeur-Generaal, Martine Indot.

U kan deze omzendbrief ook terugvinden in onze bibliotheek

Hebt u nog vragen? Neem gerust contact op met kevin.deridder@agoria.be, expert van ons expertisecentrum Regelgeving en Normalisatie.

Was this article useful?