Mobiliteitsvisie Wallonië met een blik op 2030 | Agoria

Mobiliteitsvisie Wallonië met een blik op 2030

Image
Published on 09/11/17 by Jean-Marc Timmermans
Onlangs heeft de Waalse regering de visietekst "Vision FAST Mobilité 2030 - Un plan stratégique ambitieux en faveur de l'environnement et de la mobilité en Wallonie" goedgekeurd.

De visietekst werd  voorgesteld door Carlo Di Antonio, Waals minister voor Mobiliteit en Transport. FAST staat voor Fluidité, Accessibilité, Santé/Sécurité et Transfert Model. Agoria heeft  tot deze visie bijgedragen vanuit de Agoria Werkgroep "Smart Mobility", via overleg met het kabinet Di Antonio.

Raadpleeg hier de volledige visietekst 

Image
. Hieronder een korte inleiding:

'FAST' voor 'Fluidité, Accessibilité, Santé/Sécurité et Transfert Modal'

Op basis van de tekst wil Wallonië op een geïntegreerde en coherente manier de hinder die mobiliteit met zich meebrengt – vervuiling, moeilijke bereikbaarheid, files en ongevallen – terugdringen. De visie reikt de middelen aan om een kader te creëren voor de ingrijpende veranderingen die de technologische en reglementaire ontwikkelingen zullen teweegbrengen op het vlak van mobiliteit, zowel voor personen als voor goederen. Aan de hand van die visie zal Wallonië zich ook in overeenstemming kunnen brengen met de Europese doelstellingen om de uitstoot van broeikasgassen te beperken en zal worden bijgedragen aan de doelstellingen van het klimaatdecreet van 2016, zijnde een vermindering van 30% tegen 2020 en van 80% tot 95% tegen 2050.

Net zoals in de meeste geïndustrialiseerde regio's blijft mobiliteit ook bij ons gefocust op de individuele auto. Het modale aandeel van de auto beloopt 83% van de afgelegde kilometers, aldus Carlo Di Antonio. Tegen 2030 en bij ongewijzigd beleid verwacht het Planbureau een groei van het aantal reizigers met 20%, een daling van de snelheid in het verkeer met 29% tijdens piekuren en een toename van de uitstoot van broeikasgassen met 12%, ondanks de verbeterde energie-efficiëntie van voertuigen en brandstoffen.

De FAST-visie steunt op een modal shift en beoogt voor iedere verplaatsing verschillende modi te combineren op basis van hun efficiëntie. In die geest wil de Waalse minister van Mobiliteit en Leefmilieu tegen 2030 het gebruik van fiets, bus en trein bevorderen en gemakkelijker maken. Wat de auto betreft, is het doel om meer mensen tegelijk te vervoeren. Vandaag worden nl. drie op de vier trajecten afgelegd zonder dat naast de bestuurder nog iemand anders in de auto zit. Door die verhouding terug te dringen kan een einde worden gemaakt aan opstoppingen.

Volgens Carlo Di Antonio betekent een verbetering van de mobiliteit ook een verbetering voor de levenskwaliteit, de economie, het milieu en de gezondheid.

Om die doelstellingen te bereiken, moeten drie krachtlijnen voor ogen worden gehouden: bestuur, investeringen en een gedragswijziging.

De minister wil nu alles in het werk stellen om de verschillende FAST-doelstellingen te bereiken met de actieve medewerking van alle betrokken instellingen, verenigingen en privéactoren, samen met het federale niveau en de andere gewesten.

Was this article useful?