Nieuw instrument voor exportondersteuning aan innoverende kmo's | Agoria

Nieuw instrument voor exportondersteuning aan innoverende kmo's

Image
Published on 08/07/17 by Kevin Verbelen
De Ministerraad heeft een nieuw Finexpo-instrument goedgekeurd dat kmo's moet ondersteunen bij de export van hun innovatieve uitrustings- of investeringsgoederen en aanverwante diensten. Het gaat meer bepaald om een gift van een bedrag tussen 80,01% en 100% van de contractwaarde voor de eerste export van een product aan een publieke klant in een ontwikkelingsland.

Finexpo

Finexpo is een interministerieel raadgevend comité dat wordt beheerd door personen van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de Federale Overheidsdienst Financiën.
Aan de hand van verschillende instrumenten probeert Finexpo:
  • Belgische bedrijven die een contract onderhandelen en in concurrentie zijn met bedrijven uit andere landen in staat te stellen om een aantrekkelijke en competitieve financiering aan te bieden.
  • Belgische bedrijven in staat te stellen om projecten te realiseren in ontwikkelingslanden en zo bij te dragen tot de groei van die landen.

Nieuw instrument voor kmo's

Het nieuwe instrument richt zich op Belgische kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) volgens de Europese definitie.
Dat wil zeggen dat het gaat om ondernemingen:
  • met minder dan 250 personeelsleden; en
  • een jaaromzet van maximaal 50 miljoen EUR; of
  • een jaarlijks balanstotaal van maximaal 43 miljoen EUR; en
  • niet meer dan 25% van de onderneming mag in handen zijn van een onderneming die niet voldoet aan de kmo-definitie.

Innovatief product

In de eerste plaats is het belangrijk om te weten dat Finexpo zich enkel richt op kapitaalgoederen.
De betrokken goederen moeten ook volledig functioneel zijn. Producten in een testfase zijn dus uitgesloten.

Om het innovatieve karakter te beoordelen, zal Finexpo in de eerste plaats een beroep doen op de criteria die worden gehanteerd door de innovatie-instellingen en -agentschappen van de gewesten, de federale overheid en de Europese Unie (dit laatste op o.a. op aanraden van Agoria). Dat wil zeggen dat producten die ontwikkeld werden met publieke innovatiesteun sowieso als innovatief worden erkend binnen Finexpo.

Daarnaast zullen bedrijven die deze steun aanvragen maar niet genoten hebben van publieke steun in hun aanvraag, ook kunnen motiveren waarom hun product wel als innovatief moet worden beschouwd. Die motivering zal dan bekeken worden bij de beoordeling van de aanvraag.

Verdere voorwaarden

De steun mag slechts eenmaal aangevraagd worden voor eenzelfde product en het moet dus gaan over de eerste export van een product.

De steun kan enkel worden aangevraagd voor een export naar een ontwikkelingsland en het product moet relevant zijn voor de ontwikkeling van het betrokken land.

Enkel Belgische kmo's met een voldoende Belgisch belang komen in aanmerking voor het instrument. De grootte van het Belgisch belang bepaalt de hoogte van de steun.

Het bedrag van de gift onder dit instrument is tussen de 80,01% en 100% van de contractwaarde.

Minimaal Belgisch belang Maximum contractbedrag Maximum giftbedrag
50% 874.000 EUR 700.000 EUR
30% 624.000 EUR 500.000 EUR

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht op deze webpagina van Finexpo.
Was this article useful?