Nieuwe stof toegevoegd aan kandidaatslijst voor autorisatie | Agoria

Nieuwe stof toegevoegd aan kandidaatslijst voor autorisatie

Published on 29/06/16 by Patrick Van den Bossche

Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) heeft op 20 juni 2016 een nieuwe zeer zorgwekkende stof aan de kandidaatslijst voor autorisatie toegevoegd.

De kandidaatslijst voor autorisatie bevat nu 169 stoffen. Ter herinnering: uit die lijst worden de stoffen geselecteerd die zullen worden opgenomen in bijlage XIV van REACH (lijst van stoffen die aan autorisatie zijn onderworpen). Momenteel telt die bijlage 31 stoffen.

Opname in de kandidaatslijst is een signaal voor de gebruikers van de betrokken stof om op zoek te gaan naar alternatieven inzake product (substitutie) of proced¨¦ aangezien het gebruik van die stof op termijn zou kunnen worden verboden.

Overzicht: verplichtingen als gevolg van opname in de kandidaatslijst

  • Voor stoffen: de leveranciers van de betrokken stof moeten hun klanten een veiligheidsinformatieblad verstrekken.
  • Voor stoffen in mengsels: leveranciers van mengsels die niet als gevaarlijk worden geclassificeerd moeten hun klanten - op hun verzoek - een veiligheidsinformatieblad verstrekken als het mengsel ten minste ¨¦¨¦n stof bevat die in de kandidaatslijst is opgenomen en de individuele concentratie van die stof in het mengsel ¡Ý 0,1% (w/w) als de stof persistent, bioaccumulerend en toxisch is (PBT's) of zeer persistent en sterk bioaccumulerend (VPVB's).
  • Voor stoffen in voorwerpen:
    • leveranciers van voorwerpen die stoffen van de kandidaatslijst in een concentratie van meer van 0,1% (w/w) bevatten, moeten voldoende informatie verstrekken om een veilig gebruik van het voorwerp mogelijk te maken of moeten - op verzoek - deze informatie aan een klant verstrekken binnen 45 dagen na het verzoek. Deze informatie moet ten minste de

The rest is reserved for Agoria members