Maatregelen tegen veroudering van producten: op Europees i.p.v. gewestelijk niveau! | Agoria

Maatregelen tegen veroudering van producten: op Europees i.p.v. gewestelijk niveau!

Published on 13/05/16

In het kader van de omzetting van de richtlijn betreffende afgedankte elektrische apparatuur (lees het artikel 'Transposition de la directive DEEE en Wallonie, Agoria défend ses membres') heeft de Waalse regering ook maatregelen goedgekeurd i.v.m. de veroudering van elektrische apparatuur.

  • Art. 97, § 5) De producenten informeren de kopers bij de verkoop van nieuwe producten over de kosten van de milieuvriendelijke inzameling, verwerking en verwijdering evenals over de beschikbaarheid en de prijs van de belangrijke reserveonderdelen. De aldus aangegeven kosten komen overeen met de beste raming van de reële kosten.
  • Art. 108, § 2) De terugnameplichtigen delen de consumenten de normale gebruiksduur van de EEA mee uitgedrukt in tijd of gebruikscycli. Ze verstrekken hen alle informatie die het mogelijk maakt om de productie van afval uit te stellen of te beperken door de levensduur van de EEA te verlengen. De informatie betreft met name aanbevelingen voor correct gebruik en onderhoud, vervanging van onderdelen, herstellingsdiensten en hergebruiksketens).

Agoria heeft op die voorstellen gereageerd via de Waalse Afvalcommissie (lees het artikel 'Transposition de la directive DEEE en Wallonie, Agoria défend ses membres') maar ook bij Waals minister van Milieu Di Antonio met het oog op de tweede lezing van het ontwerp door de Waalse regering.

Agoria beschouwt de voorgestelde maatregelen als “uiterstschadelijk voor onze ondernemingen”.

We vestigen de aandacht o.a. op de volgende elementen:

  • “Er is geen overleg geweest en een impactstudie werd evenmin uitgevoerd. De gevolgen voor de ondernemingen zijn nochtans groot.
  • Het gaat om specifieke maatregelen voor

The rest is reserved for Agoria members