Eric Lepine: de zeven werken van het CECE | Agoria

Eric Lepine: de zeven werken van het CECE

Image
Published on 15/10/15 by Nathalie Nicolas

In december loopt het mandaat van Eric Lepine (Caterpillar) af als voorzitter van het CECE, het Committee for European Construction Equipment (www.cece.eu). Twee jaar lang behartigde hij de belangen van de sector op Europees en wereldniveau. Hoewel je al het geleverde werk niet in enkele regels kunt samenvatten, maakt Eric Lepine voor ons toch kort de balans op van de dossiers die hij de afgelopen jaren heeft behandeld en van de grote uitdagingen die zich voor de sector aftekenen.

Prioriteit inzake ontwikkeling? Nieuwe technologieën …

“We mogen de digitaliseringstrein niet missen. Dat was overigens het thema van het congres ‘Smart regulations for smart machines’ dat op 24 september jl. in Brussel werd georganiseerd. De afgelopen tien jaar hebben de ondernemingen heel wat geïnvesteerd in het beheer van de emissieproblematiek (zie hierna). Vandaag kunnen ze opnieuw investeren in verbetering van hun producten om aan hun klanten tegemoet te komen, en daarvoor moeten nieuwe technologieën worden ingezet. Dat kan door verbonden machines te ontwikkelen die met elkaar kunnen interageren en de operatoren informatie verstrekken, of door hybride en elektrische voertuigen te ontwerpen.”

… en nieuwe groei

“We moeten zo snel mogelijk herstel brengen op markten die het minder goed doen, zoals Frankrijk, en ondersteuning bieden aan markten die het al beter doen, zoals het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en de Scandinavische landen. De markten in het zuiden (Italië, Spanje) leven op na een langdurige inzinking. Buiten Europa (op Noord-Amerika na) laten de markten een terugval of een heel beperkte groei optekenen om uiteenlopende redenen (olieprijs, prijs van delfstoffen ...). Die situatie leidt overcapaciteit in de wereld. De sector volgt ook het Europees investeringsplan (van Juncker) op de voet, dat als doel heeft om investeringen te stimuleren, met name in de bouwsector.”

‘Zwaar’ dossier: regelgeving inzake emissies van dieselvoertuigen

“Momenteel vindt een herziening plaats van een richtlijn over de regeling van de emissies van dieselvoertuigen, die tegen het eind van het jaar naar de Raad zou gaan. Het CECE heeft grote inspanningen geleverd om de stem van de sector te laten horen. Enerzijds willen we een verlenging van de overgangsperiode om de machines in overeenstemming te brengen met de normen en anderzijds een aanvaardbare voorziening voor vervangingsmotoren. Nadat ze de voorbije tien jaar bijna 80% van hun R&D-budget hebben geïnvesteerd om de eerste conforme machines in 2019/2020 te kunnen leveren, zullen de ondernemingen opnieuw investeren in productontwikkeling.”

Onder leiding van Eric Lepine heeft het CECE zijn lobby en zijn communicatie opgevoerd, met als resultaat meer visibiliteit voor de sector op Europees niveau en voor de onderwerpen waarmee het CECE zich bezighoudt. “De samenwerking met Agoria – Caterpillar is een lidbedrijf – en de geografische ligging van de Federatie, nl. dicht bij de Europese instellingen, hebben daarbij een belangrijke rol gespeeld.  

Harmonisering van regelgeving bevorderen

“Daaruit volgt dat een andere grote uitdaging voor onze ondernemingen erin bestaat om de regelgeving te harmoniseren met die op andere continenten waar veel regulering is. Volledig geharmoniseerde wetgeving op het vlak van veiligheid, geluid, emissies, zichtbaarheid enz. zou de fabrikanten minder geld kosten en zou de problemen inzake markttoezicht oplossen.”

Ook voor verkeersveiligheid

De sector pleit ook voor Europese harmonisering van de regels die van toepassing zijn wanneer onze machines zich in het verkeer bevinden. Zowel voor fabrikanten als gebruikers is het een niet te verwaarlozen last om ieder type voertuig aan te passen en te laten homologeren (hoogte van de lichten, spiegels, remmen ...), in het bijzonder wat betreft machines op banden die net zijn gemaakt om zich te kunnen verplaatsen zonder op een vrachtwagen hoeven te worden geladen.”

Zorgen voor echt efficiënt markttoezicht

“Op bepaalde markten (Afrika, Midden-Oosten ...) moeten machines aan veel minder regels voldoen en worden ze goedkoper geproduceerd. Markttoezicht is voor onze leden dan ook van essentieel belang. Dat probleem is des te complexer omdat de tweedehandsmarkt voor onze producten sterk ontwikkeld is.”

“Aangezien grenscontroles moeilijk te realiseren zijn, hebben het CECE en Agoria besloten de teugels in handen te nemen door de douanediensten praktische en gebruiksvriendelijke instrumenten ter beschikking te stellen. De experts van het CECE hebben brochures opgesteld waarin de voornaamste controlepunten voor verschillende types machines worden behandeld. Vervolgens heeft Agoria heel wat werk verzet om heel de betrokken keten te sensibiliseren: importeurs, distributeurs, Belgische overheid, verzekeraars enz. Het is een mooi voorbeeld van samenwerking tussen een Europees comité en een nationale federatie.”

Vrijhandel bevorderen

“Een ander belangrijk thema van het CECE is de bevordering van vrijhandel en eerlijke concurrentie. Als organisatie die internationale ondernemingen verenigt, zijn we gekant tegen afscherming van markten. We staan dan ook achter het TTIP (trans-Atlantisch vrijhandels- en investeringsverdrag). Onze markt is nl. de wereld: hoe gemakkelijker we toegang krijgen tot buitenlandse markten, des te meer zullen normen en regelgeving worden geharmoniseerd en zullen we kunnen profiteren van schaalvoordelen.”

Agoria volgt de voornaamste Europese dossiers die betrekking hebben op zijn sectoren. De Federatie is aangesloten bij een vijftigtal Europese industriële comités die de verschillende sectoren vertegenwoordigen en hun belangen behartigen bij de Europese instanties. Dankzij dit netwerk heeft Agoria ook zicht op de uitwerking van de Europese regelgeving vanaf de eerste besprekingen.

 

Was this article useful?