Formaldehyde strenger geklasseerd vanaf 1 april 2015 | Agoria

Formaldehyde strenger geklasseerd vanaf 1 april 2015

Published on 09/08/14 by Patrick Van den Bossche

Door een aanpassing van de CLP-verordening van 2008 aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang zal formaldehyde in de EER vanaf 1 april 2015 op geharmoniseerde wijze worden geklasseerd als “kankerverwekkend  cat. 1B, corrosief voor de huid cat. 1B, huidallergeen cat. 1, genenwijzigend cat 2, acuut giftig cat. 3 (in bepaalde concentraties)”, wat strenger is dan de huidige classificatie.

Andere benamingen voor formaldehyde (CAS-nr. 50-00-0, EG-nr. 200-001-8) zijn: methanal (IUPAC –naam), formaline, formol, oxomethaan, methyleenoxide.

Omdat heel wat Agoria-leden vermoedelijk formaldehyde gebruiken of met mengsels en voorwerpen werken die formaldehyde bevatten, vestigen wij hier bondig de aandacht op enkele mogelijke gevolgen van deze strengere klassering op korte of middellange termijn:

  • Verplichte aanpassing van de veiligheidsinformatiebladen en eventueel bijhorende blootstellingsscenario’s ten laatste vanaf 1 april 2015.
  • Verstrenging van de blootstellingsgrenswaarden op grond van al bestaande wetgeving inzake blootstelling aan kankerverwekkende stoffen op het werk.
  • Eventuele lagere emissienormen in het milieu toe op grond van al bestaande wetgeving (bijv. Vlarem, TA Luft).
  • Eventuele lagere grenswaarden voor emissies in leefruimten zoals woningen en passagiersvoertuigen op grond van al bestaande wetgeving.
  • Eventuele beperking van het gebruik als biocide/bactericide onder de nieuwe Europese biocidenverordening.
  • Later eventuele opname in de REACH-kandidaatslijst met het oog op autorisatie.
  • Later eventuele REACH-beperkingen, bijv. betreffende het gebruik in bepaalde consumentenproducten.
  • Mogelijke latere aanpassing van bepaalde sectorale wetgeving.

Verschillende Europese comités volgen elk voor hun sector de evolutie en sommige richten daartoe zelfs speciale werkgroepen op. Zo wil bijv. Polymer Comply Europe (PCE inpa), de dienstenleverancier van de Europese vereniging van kunststofverwerkers

The rest is reserved for Agoria members