Nieuwe regels voor in- en uitvoer van zeer gevaarlijke (chemische) stoffen | Agoria

Nieuwe regels voor in- en uitvoer van zeer gevaarlijke (chemische) stoffen

Published on 18/03/14 by Patrick Van den Bossche

De in- en uitvoer van gevaarlijke (chemische) stoffen is in de EU onderworpen aan het Verdrag van Rotterdam en de Europese wetgeving ter zake. Merk op dat de Europese Verordeningen zelfs zonder omzetting in nationale wetgeving identieke wetgeving in de hele EU betekenen, met toezicht door de nationale bevoegde instantie van de betrokken lidstaat.

Vanaf 1 maart 2014 is de herschikte verordening 649/2012 betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke (chemische) stoffen en zijn bijhorende PIC-procedure van toepassing. Prior Informed Consent (PIC) verwijst naar de vereisten inzake voorafgaandelijke informatie en toestemming vooraleer men zeer gevaarlijke goederen mag in- of uitvoeren.

De nieuwe verordening

  • maakt de PIC-wetgeving REACH- en CLP-conform,
  • heft enerzijds de oude PIC-verordening 689/2008 op,
  • en draagt anderzijds de administratieve en technische verantwoordelijkheid voor de PIC-verordening over van het Joint Research Centre (JRC) van de Europese Commissie naar het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA).

De uitvoer van stoffen die in de PIC-lijsten voorkomen, mag niet plaatsvinden vooraleer het land van bestemming daarover geïnformeerd werd. In sommige gevallen is zelfs de uitdrukkelijke toestemming van het invoerend land vereist. De melding dient te gebeuren 35 dagen vóór de uitvoer van de betrokken stof (als stof, in een mengsel of in een voorwerp). Men dient er bovendien rekening mee te houden dat de lijst met PIC-stoffen onlangs nog werd aangepast d.m.v. verordening 167/2014, die op 22 februari 2014 gepubliceerd werd in het Publicatieblad van de Europese Unie. Vermits dergelijke aanpassingen bijvoorbeeld automatisch gebeuren voor stoffen die op de POP-lijst terechtkomen

The rest is reserved for Agoria members