REACH-handhaving: stand van zaken | Agoria

REACH-handhaving: stand van zaken

Published on 17/01/14 by Patrick Van den Bossche

REACH Art. 125 bepaalt dat de lidstaten een systeem van officiële controles op de handhaving van REACH in stand moeten houden. REACH Art. 126 bepaalt dat de lidstaten doeltreffende, evenredige en ontmoedigende sancties moeten vastleggen die van toepassing zijn bij schendingen van deze verordening, en dat ze alle nodige maatregelen dienen te nemen om ervoor te zorgen dat die sancties ook worden toegepast. REACH is een verordening en dus uniforme wetgeving in de hele Europese Economische Ruimte. De handhaving ervan en de sancties op de niet-naleving van REACH verschillen naargelang van de betrokken lidstaat.

REACH Enforcement Forum Meetings

Toch verlopen de nationale REACH-inspecties niet ongecoördineerd. De nationale REACH-inspecties komen immers geregeld samen tijdens REACH Enforcement Forum meetings in Helsinki. Tijdens deze vergaderingen worden enerzijds de punten vastgelegd welke tijdens de volgende inspectierondes in elk land zullen gecontroleerd worden (deze worden echter openbaar gemaakt), en worden anderzijds de resultaten van de vorige inspectieronde besproken.  Zo waren de tot nu toe gehouden gecoördineerde inspectierondes vooral gericht op 1° fabrikanten, en 2° invoerders van stoffen en daarna 3° fabrikanten en invoerders van mengsels (zoals legeringen, masterbatches voor kunststofverwerking, verven, inkten, lijmen en coatings) en hun REACH-verplichtingen. 

Welke controles?

Logischerwijze wordt verwacht dat de eerstvolgende inspectierondes onder meer aandacht zullen besteden aan de REACH-verplichtingen in het kader van autorisaties en beperkingen, en aan de verplichtingen van downstreamgebruikers en fabrikanten van voorwerpen. Nadien zal de inspectie zich in het kader van de laatste REACH-registratiegolf van 2018 wellicht terug toespitsen op de registratie van kleine-tonnage-stoffen

The rest is reserved for Agoria members