M.e.r.-screening bij vergunningsaanvraag | Agoria

M.e.r.-screening bij vergunningsaanvraag

Published on 03/05/13 by Patrick Van den Bossche
De aanvraag van een milieu- of stedenbouwkundige vergunning moet voor bepaalde inrichtingen of projecten voortaan ook een m.e.r.-screeningsnota bevatten. Het ontbreken van de nota in de gevallen waarin dit vereist is, heeft de onontvankelijkheid van de aanvraag tot gevolg.

Aan de hand van de nota gaat de vergunningverlenende overheid na of er geen aanzienlijke effecten voor mens of milieu te verwachten zijn. In bevestigend geval kan de overheid de opmaak van een project-MER vragen.

Het besluit verscheen op 29 april in het Belgisch Staatsblad en treedt onmiddellijk in werking.

Welke inrichtingen en projecten vragen een m.e.r.-screeningsnota?

Voor de leden van Agoria zijn volgende inrichtingen en projecten relevant:

  • a) Installaties voor de verwerking van ferrometalen door warmwalsen, smeden met hamers of het aanbrengen van deklagen van gesmolten metaal, als de productiecapaciteit minder dan 100.000 ton per jaar bedraagt(*)
  • b) Smelterijen van ferrometalen, met een productiecapaciteit van minder dan 20 ton per dag(*)
  • c) Installaties voor het smelten van non-ferrometalen, met een productiecapaciteit van minder dan 50.000 ton per jaar(*)
  • d) Installaties voor oppervlaktebehandeling van metalen en plastic materiaal d.m.v. een elektrolytisch of chemisch procedé, met gebruik van procesbaden met een individuele inhoud van minder dan 100 m3 en met een productiecapaciteit van minder dan 100.000 ton per jaar(*)
  • e) Automobielfabrieken en -assemblagebedrijven en fabrieken van automobielmotoren met een productiecapaciteit van minder dan 100.000 stuks per jaar(*)
  • f) Scheepswerven met een oppervlakte van minder dan 5 ha(*)
  • g) Installaties voor de bouw en reparatie van luchtvaartuigen

The rest is reserved for Agoria members