Kandidaatslijst uitgebreid met 14 stoffen: let op communicatieplicht | Agoria

Kandidaatslijst uitgebreid met 14 stoffen: let op communicatieplicht

Published on 18/01/10 by Patrick Van den Bossche
Na de consultatieperiode heeft het ECHA (Europees Chemicaliënagentschap) uiteindelijk slechts 14 nieuwe zeer zorgwekkende stoffen op de kandidaatslijst gepubliceerd. Aanvankelijk waren het er 15 (zie verwant artikel), maar nadien werd beslist om acrylamide toch niet op te nemen in de definitieve kandidaatslijst.

De 14 bijkomende stoffen op de kandidaatslijst zijn:
 • antraceenolie
 • antraceenolie, antraceenpasta, lichte destillatiefracties
 • antraceenolie, antraceenpasta, antraceenfractie
 • antraceenolie, laag antraceengehalte
 • antraceenolie, antraceenpasta
 • pek, koolteer, hoge temperatuur
 • aluminiumsilicaat refractaire keramische vezels
 • zirconiumaluminiumsilicaat refractaire keramische vezels
 • 2,4-dinitrotolueen
 • diisobutylftalaat
 • loodchromaat
 • loodchromaatmolybdaatsulfaat rood (pigment rood 104)
 • loodsulfochromaat geel (pigment geel 34)
 • tris(2-chloorethyl)fosfaat
In het persbericht van het ECHA vindt u meer achtergrondinformatie over het mogelijke gebruik van deze stoffen (zie bijlage).

Communicatieplicht

Dit betekent dat er nu al 29 zeer zorgwekkende stoffen op de kandidaatslijst voor autorisatie staan (zie bijlage). Als een van deze 29 stoffen aanwezig is in een voorwerp (eindproduct, halfafgewerkt product, component …) in een hoeveelheid van meer dan 0,1 gewichtsprocent, dan moet elke Europese leverancier van dat voorwerp deze aanwezigheid spontaan melden aan zijn professionele afnemers. Hij vermeldt daarbij minstens de naam van de stof en de bekende informatie om het voorwerp veilig te gebruiken.

Importeert u ook goederen van buiten de EER (Europese Economische Ruimte) die u op de markt brengt in Europa? Omdat deze meldingsplicht niet van toepassing is op uw niet-Europese leverancier, doet u er goed aan bij hem navraag te doen naar de eventuele aanwezigheid van één van deze stoffen. Zo kunt u zelf uw informatieverplichting tegenover uw klanten nakomen.

Voor levering aan een particuliere

The rest is reserved for Agoria members