Ecocheques op bepaalde voorwaarden vrijgesteld van SZ-bijdragen | Agoria

Ecocheques op bepaalde voorwaarden vrijgesteld van SZ-bijdragen

Published on 26/05/09
Ecocheques zullen niet als loon worden beschouwd als de volgende voorwaarden tegelijk vervuld zijn:
  • de toekenning van ecocheques moet worden geregeld door een cao die op sector- of ondernemingsniveau is gesloten. Als een dergelijke overeenkomst niet kan worden gesloten bij gebrek aan vakbondsafvaardiging of wanneer het gaat om een personeelscategorie waarop een dergelijke overeenkomst gewoonlijk geen betrekking heeft, kan de toekenning ook door een individuele overeenkomst worden geregeld.

  • De cao of de individuele overeenkomst vermeldt de maximale nominale waarde van de ecocheque, die niet meer dan 10 euro mag bedragen, en de frequentie van de toekenning van de ecocheques tijdens een kalenderjaar.

  • Ecocheques worden afgeleverd op naam van de werknemer. Deze voorwaarde wordt verondersteld vervuld te zijn als de toekenning en de daarmee verband houdende gegevens (aantal ecocheques en hun bedrag) worden vermeld op de individuele rekening van de werknemer, overeenkomstig de reglementering betreffende het bijhouden van sociale documenten.

  • Ecocheques moeten duidelijk vermelden dat ze 24 maanden geldig zijn vanaf de datum waarop ze aan de werknemer ter beschikking worden gesteld en dat ze alleen mogen worden gebruikt voor de aankoop van ecologische producten en diensten die zijn opgenomen in de lijst die als bijlage gaat bij cao nr. 98 die in de Nationale Arbeidsraad is gesloten (zie verwant artikel).

  • Ecocheques mogen noch geheel, noch gedeeltelijk worden omgeruild tegen geld.

  • Het totale bedrag van de ecocheques die de werkgever toekent mag niet meer zijn dan 125 euro per werknemer voor 2009 en 250 euro per werknemer voor de jaren

The rest is reserved for Agoria members