Twee cao's in Arbeidsraad bevorderen gelijke behandeling | Agoria

Twee cao's in Arbeidsraad bevorderen gelijke behandeling

Published on 21/10/08
In de Nationale Arbeidsraad zijn op 10 oktober jl. twee collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten. Daarin wordt concreet vorm gegeven aan het engagement van de sociale partners in het kader van het interprofessioneel akkoord 2007-2008 om gelijke behandeling te bevorderen gedurende alle fasen van de arbeidsrelatie en om acties te ondernemen met het oog op een grotere diversiteit op het werk.

Cao nr. 95 betreffende gelijke behandeling gedurende alle fasen van de arbeidsrelatie
Gedurende alle fasen van de arbeidsrelatie (aanwerving, arbeidsvoorwaarden, ontslag...) mag de werkgever geen onderscheid maken tussen werknemers op basis van leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid, burgerlijke stand, ziekteverleden, ras, huidskleur, afkomst of nationale of etnische afstamming, politieke of levensovertuiging, handicap, lidmaatschap van een vakbond of een andere organisatie. Deze criteria mogen alleen in aanmerking worden genomen als ze verband houden met de functie of de aard van de onderneming of als dit wettelijk wordt vereist of toegelaten.

Cao nr. 38 sexies betreffende aanwerving en selectie van werknemers
Deze cao versterkt de verplichting voor de werkgevers om de gelijke behandeling van kandidaten bij selectie en aanwerving te respecteren. Bij deze overeenkomst gaat een gedragscode (zie bijlage). De sociale partners verbinden er zich toe om alle maatregelen die gelijke behandeling bevorderen te steunen en moedigen daartoe aan dat cao's op sectorniveau worden gesloten.

De ondernemingen worden uitgenodigd om een gedragscode op te nemen in een ondernemings-cao of in het arbeidsreglement.

Deze initiatieven hebben twee doelstellingen:
  • de diversiteit in de groep werknemers vergroten
  • de deelname van risicogroepen op de arbeidsmarkt versterken
Een aanwervingsbeleid

The rest is reserved for Agoria members