Gelijke beloning voor mannen en vrouwen | Agoria

Gelijke beloning voor mannen en vrouwen

Published on 23/07/08
Ondanks de bestaande juridische instrumenten blijkt dat er in de praktijk nog altijd een verschil is tussen het loon van mannen en vrouwen.

Cao 25 ter stelt daarom formeel dat werkgevers mannelijke en vrouwelijke werknemers een gelijke beloning moeten garanderen voor alle elementen en voorwaarden van het loon, met inbegrip van de systemen van functiewaardering. De systemen van functiewaardering moeten de gelijke behandeling garanderen in de keuze van de criteria, in de weging van die criteria en in het systeem van omzetting van de functiepunten in loonpunten.

Daarnaast geeft deze cao een expliciete beschrijving van wat onder loon moet worden verstaan. Ze bepaalt ook dat alleen verschillen die gegrond zijn op de respectieve levensverwachting van mannen en vrouwen toegelaten zijn in hoofde van zowel de organisator van de aanvullende regeling voor de sociale zekerheid als de pensioen- of verzekeringsinstelling die deze regeling uitvoert.

Op de website van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (zie hierna) vindt u een praktische gids over dit onderwerp (checklist sekseneutraliteit bij functiewaardering en –classificatie – zie hierna). Doelgroep is iedereen die verantwoordelijk is voor of betrokken is bij functiewaardering en loonbepaling. In de gids worden elementen behandeld waaraan bijzondere aandacht moet worden besteed bij de functiewaardering.

Checklist functiewaardering en –classificatie

Cao 25-ter van de NAR


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een sociaal adviseur van uw regionale:

The rest is reserved for Agoria members