Geschenk bij huwelijk werknemer: kosten voor onderneming | Agoria

Geschenk bij huwelijk werknemer: kosten voor onderneming

Published on 11/09/07
Als een werkgever een geschenk geeft aan een werknemer die huwt of wettelijk gaat samenwonen, wordt dat niet als aan SZ-bijdragen onderworpen loon beschouwd. Voorwaarde is wel dat de waarde van het geschenk niet meer dan 200 euro bedraagt.

Het geschenk kan worden gegeven in natura, in de vorm van geld of cadeaucheques. Deze bepaling treedt in werking op 1 oktober 2007 (KB van 13 juli 2007, BS van 4 september 2007).

Hiermee wordt het standpunt van de RSZ bevestigd zoals opgenomen in zijn instructies sinds het eerste kwartaal van 2004. Vanaf 1 oktober 2007 zou wel verandering kunnen komen in de behandeling van geschenken van meer dan 200 euro. Op dit ogenblik beschouwt de RSZ alleen het deel boven 200 euro als onderworpen aan SZ-bijdragen. Het nieuwe KB laat echter veronderstellen dat bij overschrijding het volledige bedrag aan bijdragen zou zijn onderworpen. Wij wachten het standpunt van de RSZ af.

De belastingadministratie had ons al bevestigd dat ‘huwelijkspremies’ moeten worden beschouwd als sociale voordelen die in hoofde van de begunstigden zijn vrijgesteld, eveneens ten belope van maximum 200 euro. Tot dit bedrag hoeven geen belastingen te worden betaald. Bij overschrijding van het bedrag moeten alleen belastingen worden betaald over het deel boven 200 euro.

In hoofde van de begunstigden vrijgestelde sociale voordelen zijn voor de onderneming geen aftrekbare beroepskosten en zijn dus uitgaven die niet in de vennootschapsbelasting mogen worden ingebracht.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een sociaal adviseur van uw regionale:

The rest is reserved for Agoria members