Vakantiegeld bedienden die in 2006 uitzendkracht waren: toelichting van FOD SZ | Agoria

Vakantiegeld bedienden die in 2006 uitzendkracht waren: toelichting van FOD SZ

Published on 10/07/07
Volgens de Onderrichtingen voor de werkgevers van de RSZ voor het tweede kwartaal van 2007 zijn alleen SZ-bijdragen verschuldigd op het verschil tussen het bedrag van het vakantiegeld waarop de bediende recht heeft op het ogenblik dat hij bij de nieuwe werkgever vakantie neemt en het bedrag van het vertrekvakantiegeld dat de bediende voor zijn prestaties als uitzendkracht heeft ontvangen.

Deze informatie is gebaseerd op een interpretatie van de FOD Sociale Zekerheid van de nieuwe wet over de berekening van het vakantiegeld.

Deze interpretatie wijkt af van onze interpretatie in de omzendbrief van 29 januari 2007 (beschikbaar op Agoria Online). Onze conclusie was nl. dat de nieuwe werkgever die een werknemer in dienst neemt die tijdens het vakantiedienstjaar uitzendkracht was SZ-bijdragen moet inhouden en betalen op het deel van het vakantiegeld dat de bediende ontvangt voor zijn prestaties als uitzendkracht.

De FOD laat weten dat hij de aandacht van de nieuwe bevoegde minister zal vestigen op de problemen die voortvloeien uit de nieuwe teksten.

The rest is reserved for Agoria members