Antidiscriminatiewetgeving : drie nieuwe wetten gepubliceerd | Agoria

Antidiscriminatiewetgeving : drie nieuwe wetten gepubliceerd

Published on 05/06/07
In het Staatsblad van 30 mei jl. zijn drie nieuwe wetten van 10 mei 2007 verschenen in verband met antidiscriminatie:
  • een eerste wet creëert een algemeen kader om discriminatie op grond van leeftijd, sexuele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, taal, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, een handicap, een fysieke of genetische eigenschap of sociale afkomst te bestrijden;
  • een tweede wet creëert een algemeen kader om discriminatie op grond van het geslacht te bestrijden;
  • een derde wet creëert een algemeen kader om discriminatie op grond van nationaliteit, een zogenaamd ras, huidskleur, afkomst of nationale of ethnische afstamming te bestrijden.
De voornaamste nieuwigheden hebben betrekking op:
  • de algemene rechtvaardigingsgronden van het onderscheid;
  • de mechanismen ter bescherming van slachtoffers en getuigen;
  • het delen van de bewijslast;
  • situatietests en statistische gegevens als voorbeelden van bewijsmogelijkheden.
Deze nieuwe reglementering heeft als doel de Belgische antidiscriminatiewetgeving in overeenstemming te brengen met de Europese wetgeving ter zake.

De Belgische wetgever had al in 2003 een antidiscriminatiewet (wet van 25 februari 2003) aangenomen. Deze wet werd echter nauwelijks anderhalf jaar na haar publicatie gedeeltelijk nietig verklaard door het Arbitragehof.

België moest dus een einde maken aan de rechtsonzekerheid die was ontstaan aansluitend aan het arrest van het Arbitragehof. Bovendien moest België na de ingebrekestelling door de Europese Commissie zijn reglementering in overeenstemming brengen met de Europese richtlijnen. Met de publicatie van de drie voormelde wetten is nu hieraan voldaan.

Binnenkort wordt hierover een gedetailleerde circulaire gepubliceerd.

The rest is reserved for Agoria members