Maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt verplicht thema in jaarverslag grote bedrijven | Agoria

Maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt verplicht thema in jaarverslag grote bedrijven

Published on 14/09/16

Maatschappelijk verantwoord ondernemen speelt een steeds belangrijkere rol in onze samenleving. Ook van bedrijven wordt verwacht dat ze informatie verstrekken over de duurzaamheid van hun activiteiten en de impact ervan op o.a. sociale en milieufactoren. De Europese Richtlijn 2014/95/EU legt aan bepaalde grote ondernemingen op om in hun jaarverslag een niet-financiële verklaring op te nemen die minstens informatie bevat over milieuzaken, sociale en personeelsaangelegenheden, eerbiediging van de mensenrechten en bestrijding van corruptie en omkoping. 

Deze Europese Richtlijn geldt in principe enkel voor grote ondernemingen van openbaar belang. Dit zijn beursgenoteerde ondernemingen, kredietinstellingen en verzekeringsondernemingen met een gemiddeld personeelsbestand van meer dan 500 werknemers op balansdatum. De richtlijn geldt eveneens voor de beursgenoteerde ondernemingen, kredietinstellingen en verzekeringsondernemingen die moederondernemingen zijn van een grote groep , wanneer deze groep op geconsolideerde basis de drempel van een gemiddeld personeelsbestand van meer dan 500 werknemers overschrijdt. 

Ondernemingen die onder deze verplichtingen zullen vallen, moeten onder meer een verklaring opstellen met betrekking tot milieuaangelegenheden. Die verklaring moet gegevens bevatten over de actuele en te voorziene effecten van de activiteiten van de onderneming op het milieu en, waar van toepassing, op de gezondheid en de veiligheid, het gebruik van hernieuwbare en/of niet-hernieuwbare energiebronnen, broeikasgasemissies, waterverbruik en luchtverontreiniging. De informatie over sociale en personeelsaangelegenheden heeft onder meer betrekking op maatregelen om gelijkheid tussen mannen en vrouwen te garanderen, arbeidsvoorwaarden, de sociale dialoog, welzijn, gezondheid en veiligheid op het werk, enz. Ook informatie over preventie van mensenrechtenschendingen en/of over maatregelen om corruptie en omkoperij te bestrijden, moet worden meegedeeld. 

De niet-financiële verklaring moet niet alleen een beschrijving geven van de aangelegenheden die, als gevolg van de activiteiten van de onderneming zelf en haar producten of diensten, een ernstig effect kunnen hebben. Ook de risico’s verbonden aan de toeleverings- en onderaannemingsketen zullen in aanmerking worden genomen en er moet worden aangegeven hoe deze worden beheerd. 

Wanneer de onderneming geen beleid voert met betrekking tot een of meerdere van deze aangelegenheden, dan moet de niet-financiële verklaring een duidelijke en gemotiveerde toelichting geven waarom zij dit niet doet (comply or explain). 

Na omzetting van de richtlijn in Belgische wetgeving, zullen deze regels van toepassing zijn voor de jaarverslagen met betrekking tot het boekjaar dat aanvangt op of na 1 januari 2017. 

Richtlijn 2014/95/EU

 


Hebt u vragen over de mogelijke (toekomstige) verplichtingen voor uw bedrijf op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen? Kom op donderdag 20 oktober 2016 naar het R&S Event 2016 van ons expertisecentrum Regelgeving & Normalisatie, met op het programma o.a. de sessie ‘Vennootschapsrecht'.

Schrijf snel in op www.agoria.be/rsevent !

Was this article useful?