Toezichthoudende ambtenaren voor de bouwproductenverordening aangeduid | Agoria

Toezichthoudende ambtenaren voor de bouwproductenverordening aangeduid

Published on 24/05/14 by Dirk De Moor

De ambtenaren van de Algemene Directie Economische Inspectie, van de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie en de ambtenaren en beambten van de inspectiedienst van het Directoraat-generaal Leefmilieu van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, houden, ieder wat hen betreft, toezicht op de uitvoering van de bepalingen van de wet van 21 december 2013 tot uitvoering van de Verordening (EU) Nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten en tot intrekking van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad, en tot opheffing van diverse bepalingen.

Dit besluit, genomen op 24 april 2014, treedt in werking op 9 mei 2014 (de dag van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad).

De minister bevoegd voor Economie, de minister bevoegd voor Volksgezondheid en de minister bevoegd voor Leefmilieu zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

The rest is reserved for Agoria members