Top 10 van hinderlijke EU-regels | Agoria

Top 10 van hinderlijke EU-regels

Published on 15/03/13 by Marc Cumps
De Europese Commissie heeft de resultaten bekendgemaakt van een enquête die ze vorig jaar had gehouden om de meest hinderlijke Europese wetgeving voor het bedrijfsleven, in het bijzonder kmo’s, in kaart te brengen. (zie verwant artikel)

Meer dan 1000 kmo’s en andere bedrijven namen aan de bevraging deel. De meest belastende EU-wetgeving heeft volgens hen betrekking op de volgende domeinen:

 • REACH (registratie, beoordeling, autorisatie en beperkingen m.b.t. chemische stoffen),
 • btw (belasting over de toegevoegde waarde),
 • productveiligheid en markttoezicht,
 • erkenning van beroepskwalificaties,
 • overbrenging van afvalstoffen - kaderwetgeving afvalstoffen - lijst van afvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen,
 • arbeidsmarkt,
 • gegevensbescherming,
 • arbeidstijd,
 • controleapparaten in het wegvervoer (voor rij- en rusttijden),
 • procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten (overheidsopdrachten voor werken, leveringen en dienstverlening),
 • gemoderniseerd douanewetboek.

De Europese Commissie zal nu de gedetecteerde bekommernissen verder onderzoeken in het kader van haar programma voor gezonde en resultaatgerichte regelgeving. Dit programma toetst het Europees regelgevend kader op lasten, lacunes en tekortkomingen, met als doel de wetgeving te evalueren en indien nodig te herzien. Uiterlijk in juni 2013 zal de Commissie opvolgingsmaatregelen aankondigen, waarbij rekening zal worden gehouden met reeds lopende wetgevingsprocedures.

Lees meer details over de resultaten van de enquête over de meest belastende EU-wetgeving.

Verwant artikel

The rest is reserved for Agoria members