Detachering naar een ander land - Behoud van eigen sociale zekerheid: keuze of verplichting? | Agoria

Detachering naar een ander land - Behoud van eigen sociale zekerheid: keuze of verplichting?

Published on 11/04/12 by Hilde Thys
Een werkgever zendt een werknemer voor een tijdelijke opdracht uit naar een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte of naar Zwitserland. Deze uitzending voldoet aan alle voorwaarden om gekwalificeerd te worden als een detachering in de zin van de Europese verordening 883/2004 inzake coördinatie van de sociale zekerheid (m.a.w. met behoud van het socialezekerheidsstelsel van de staat van waaruit de uitzending plaatsvindt).

Toch beslissen werkgever en werknemer gezamenlijk dat de bijdragen zullen betaald worden in de Staat waar de tijdelijke werkzaamheden plaatsvinden (op basis van het algemene principe dat de werkstaat bevoegd is voor de sociale zekerheid).

Hebben de partijen deze keuzevrijheid of is de toepassing van de detacheringregels verplicht (m.a.w. moeten er tijdens de uitzending bijdragen betaald worden in de uitzendstaat)?

De RSZ was in het verleden van oordeel dat de partijen zelf konden beslissen of de detachering werd toegepast of niet, maar heeft ten gevolge van recente ontwikkelingen zijn standpunt aangepast.

Dat betekent dus dat, als aan alle voorwaarden is voldaan, de toepassing van de detacheringsregels in de Europese verordeningen verplicht is. De sociale zekerheidsbijdragen zullen dan verder moeten betaald worden in het land van waaruit de werknemer wordt uitgestuurd.

Opgepast: de RSZ hanteert dit standpunt niet voor de toepassing van de detacheringsregels in de bilaterale socialezekerheidsverdragen. Dit zijn afzonderlijke verdragen over de sociale zekerheid die België heeft afgesloten met een aantal landen buiten de Europese Economische Ruimte (bv. USA, Canada, Japan, India, … ). Bij een uitzending naar één van deze landen kunnen de partijen kiezen

The rest is reserved for Agoria members