Vrij verkeer van werknemers - nieuwe lidstaten vanaf 1 mei | Agoria

Vrij verkeer van werknemers - nieuwe lidstaten vanaf 1 mei

Published on 22/03/04 by Hilde Thys
De Ministerraad van 12 maart jl. heeft een ontwerp van KB goedgekeurd betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers na de toetreding van nieuwe lidstaten tot de Europese Unie. Op 1 mei 2004 zal de Unie namelijk tien nieuwe lidstaten tellen. Voor acht van deze landen (Estland, Letland, Litouwen, Polen, Hongarije, Slovakije, Tsjechië en Slovenië) voorziet het ontwerp van KB in een overgangsperiode van twee jaar alvorens de inwoners van deze landen zonder arbeidsvergunning in ons land zullen kunnen werken. Zij zullen dus ook na 1 mei nog een arbeidsvergunning nodig hebben. Voor Malta en Cyprus daarentegen wordt het principe van het vrij verkeer onmiddellijk van kracht.

Het ontwerp van KB bepaalt ook dat dienstverlenende ondernemingen die in de Europese Economische Ruimte (EER) zijn gevestigd hun werknemers tijdelijk naar België zullen kunnen detacheren zonder dat een arbeidsvergunning verplicht is, op voorwaarde dat deze werknemers op een wettelijke manier worden tewerkgesteld in het land waar de onderneming is gevestigd.
Als het gaat om werknemers uit derde landen die normaal in een van de lidstaten werken en een arbeidsvergunning voor dat land hebben, kunnen deze werknemers door de in deze lidstaat gevestigde onderneming worden gedetacheerd voor zover hun arbeidsvergunning nog ten minste geldig is voor de duur van het werk dat in België moet worden uitgevoerd.

België zal de situatie na twee jaar evalueren op basis van een rapport van de Europese Commissie en in overleg met de andere lidstaten.

U vindt een antwoord op al uw vragen i.v.m. arbeidsvergunningen in de praktische

The rest is reserved for Agoria members