Agoria heeft een aantal templates uitgewerkt in het vennootschaps- en verenigingsrecht die u kunt gebruiken om de werking van uw onderneming beter te regelen. Deze templates werden waar nodig aangepast aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van 23 maart 2019. Deze templates zijn gratis en beschikbaar in het Nederlands, Frans en meestal ook Engels.


U vindt hierna een overzicht met telkens een korte omschrijving van het document:

1. Oprichtingsakte vzw

Dit model van oprichtingsakte van de vereniging zonder winstoogmerk vermeldt de minimumbepalingen die worden opgelegd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, evenals een aantal praktische bepalingen betreffende de werking.

2. Overeenkomst van tijdelijke maatschap

De tijdelijke maatschap vervangt, na de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op 1 mei 2019, de tijdelijke handelsvennootschap. Dit model van contract van tijdelijke maatschap werd aangepast aan de nieuwe wetgeving.

3. Joint-venture overeenkomst

Dit model van joint-venture overeenkomst regelt de principes van de samenwerking tussen twee ondernemingen in het kader van een naamloze vennootschap. Deze overeenkomst moet worden aangevuld met de statuten en – indien van toepassing – met een licentieovereenkomst. Afspraken tussen aandeelhouders kunnen ook nog verder worden uitgewerkt in een aandeelhoudersovereenkomst.

4. Aandeelhoudersovereenkomst

Dit model van aandeelhoudersovereenkomst legt de afspraken vast tussen aandeelhouders van een naamloze vennootschap, onder meer inzake overdrachten van aandelen, bestuur, algemene vergadering en winstverdeling. Deze afspraken gelden enkel voor de partijen bij de overeenkomst.

5. Volmacht

Dit model van volmacht dient te omschrijven welke rechtshandelingen de lasthebber kan stellen voor zijn opdrachtgever. Een algemene omschrijving is niet toegelaten. Eventueel kan de volmacht ook beperkt worden tot een bepaald bedrag.

Een volmacht is niet aan formaliteiten gebonden en hoeft niet gepubliceerd te worden in het Belgisch Staatsblad. In de praktijk kan dit wel nuttig zijn, omdat bv. banken en leasingmaatschappijen soms vragen om een publicatie voor te leggen.

6. Managementovereenkomst

Dit model van managementovereenkomst regelt de afspraken tussen de vennootschap en de zelfstandig manager. Een aandachtspunt hierbij is het statuut van de manager als zelfstandige. Bij eventuele aanpassingen van dit model is het daarom aangewezen om het advies van een expert te vragen.