In de omslag naar een laag koolstofsysteem spelen steden een vooraanstaande rol. Ze zijn verantwoordelijk voor zowel het gros van het energiegebruik als voor de grootste aandelen in broeikasgasemissies, waarvan de gebouwen ongeveer 70% voor hun rekening nemen. Tegelijk worden ze beschouwd als innovatiehubs waar intensief geëxperimenteerd wordt met oplossingen voor de huidige energie- en klimaatproblematiek. Steden worden bovendien geconfronteerd met intrinsiek samengestelde uitdagingen, bv. gecombineerde uitdagingen mobiliteit-energie-ruimte-luchtverontreiniging.  De uitdaging verbreedt daardoor vaak van 'doorbraak hernieuwbare energie' naar 'integrale duurzame stadsontwikkeling'. Echter de combinatie-oplossingen die nu aan de orde zijn, vinden moeilijker hun ingang vanwege noodzaak aan horizontale aanpak, gebrek aan kennis op vlak van technologie, business modellen en innovatief aanbesteden, …. Een cruciale uitdaging is hierbij het sneller en beter verbinden van de aanbodzijde met de vraagzijde. Het voorliggend project voorziet in een neutrale ruimte waar deze samenwerking boven het niveau van de casus individuele stad versus individueel bedrijf, ontwikkeld kunnen worden in functie van gemeenschappelijke win-winsituaties. Dit gebeurt bij voorbaat op een co-creatieve manier waarbij steden en bedrijven veel beter elkaars innovatiemogelijkheden kennen en op elkaar afstemmen. In een eerste fase zijn de volgende thema's weerhouden om begeleidingstrajecten te voorzien in steden en gemeenten:

  • Elektrische mobiliteit en opslag
  • Collectieve renovatie
  • Openbare verlichting
  • Innovatieve warmtenetten

Coördinator: Flux50
Partners: VITO, Agoria en VVSG
Startdatum: 1 maart 2018
Duur: 2 + 2 jaar
Subsidie Vlaio (80%): 486.990 €
Website: -