Agoria: “Het federaal budget voor digitaal zal in 2016 opnieuw groeien: laten we het gebruiken voor e-gov-projecten.”

De prijs voor Beste eGov-project werd gisteravond in de wacht gesleept door de Vastgoeddatabank van de Vlaamse Overheid (Facilitair bedrijf van de Vlaamse overheid). Die databank bundelt alle gegevens m.b.t. vastgoed in het Vlaams Gewest. Met die award wil Agoria ICT-innovaties in de spotlights zetten en bevorderen met als doel efficiëntere en rendabelere overheidsdiensten die het leven van de burger makkelijker maken. Marc Lambotte: “De overheden in ons land hebben nog altijd moeite om te investeren in echt innovatieve projecten. De druk van de begroting speelt daarin een grote rol.Maar na de bezuinigingen in 2014 en 2015 zouden de federale ICT-budgetten in 2016 opnieuw groeien, en daar is Agoria blij om.”

De beste e-gov-projecten werden op donderdag 3 december bekroond tijdens de twaalfde editie van de Agoria eGov Awards. De projecten werden ingedeeld in zes categorieën: Gebruiksvriendelijkheid, Rentabiliteit, Innovatie, Samenwerking, Open Data en prijs voor het Beste eGov-project. In totaal werden 34 dossiers ingediend, wat aanzienlijk minder is dan het record van 56 in 2014. “Die daling is natuurlijk het gevolg van de ICT-budgetten die steeds meer onder druk komen te staan”, verklaart Marc Lambotte, CEO van Agoria. “Het is ook jammer dat er geen projecten van Waalse steden en gemeenten werden ingediend, terwijl dat er vorig jaar toch behoorlijk wat waren.” De projecten waarop dossiers betrekking hebben worden wel steeds complexer, en minder ‘basic’ zoals de lancering van een website of een mobiele applicatie.

Kwaliteit boven kwantiteit

Er zijn dus minder projecten, maar de kwaliteit neemt toe. De jury van de Agoria eGov Awards was dan ook tevreden. De kandidaten hebben duidelijk de boodschap van vorig jaar opgepikt, waarin de Federatie hen aanmoedigde om voordeel te halen uit de laatste trends zoals cloud computing en open data. De jury was ook opgetogen dat verschillende steden en gemeenten hebben overlegd om gezamenlijke initiatieven te nemen. Die vreugde wordt enigszins getemperd door Marc Lambotte: “Het blijft moeilijk om projecten te vinden die verder gaan dan louter informatisering van de papierstroom.”

Wat is een goed e-gov-project?

Tijdens de uitreiking van de awards werden achttien e-gov-projecten genomineerd en onder de aandacht gebracht. Het beste project in alle categorieën is het project dat de beste combinatie biedt van de vijf elementen: innovatie, rentabiliteit, gebruiksvriendelijkheid, samenwerking en gebruik van open data.

Zoals Agoria had gehoopt, spelen de nieuwe trends een steeds grotere rol in de voorgestelde projecten, bijv. crowdsourcing of intelligente camera’s. Er is ook een toename van het aantal projecten dat steunt op de kansen die open data biedt en van applicaties voor geolokalisatie. “Het gaat de goede kant uit, maar overheidsdiensten zouden meer moeten doen om intelligent gebruik te maken van die nieuwe technologieën”, stelt Marc Lambotte.

Begrotingsdruk is niet bevorderlijk voor langetermijnvisie

Ook dit jaar zijn er te weinig projecten waarbij de return on investment (ROI) ook echt wordt onderzocht. Overheidsdiensten proberen te besparen, en het onderhoud van de bestaande ICT-infrastructuur gaat vaak voor op de ontwikkeling van nieuwe duurzame, intelligente diensten die echte toegevoegde waarde bieden. Die begrotingsdruk zet overheden ook ertoe aan om zelf applicaties te ontwikkelen omdat ze denken goedkoper uit te komen, terwijl de ondernemingen van de ICT-sector passende oplossingen kunnen aanreiken. “Het is van essentieel belang dat verder wordt geïnvesteerd in innovatieve technologieën en een langetermijnvisie wordt gevolgd”, benadrukt Marc Lambotte.

“We zijn echter blij vast te stellen dat de daling van de ICT-budgetten van de afgelopen jaren voorbij is. Volgens de berekeningen van Agoria zouden de federale uitgaven voor digitale projecten in 2016 opnieuw lichtjes groeien. We hopen dat die tendens de komende jaren zal doorzetten.”

Wie zijn de winnaars van de Agoria eGov Awards?

Gebruiksvriendelijkheid

  • Cartesius – NGI (Nationaal Geografisch Instituut)

Het Cartesius project heeft als doelstelling het online ontsluiten van oude kaarten en luchtfoto’s van België en Centraal-Afrika, goed opgeslagen bij vier federale instellingen, vaak van uitzonderlijke schoonheid, maar zeer kwetsbaar, en niet voor iedereen even makkelijk toegankelijk en doorzoekbaar. De excellentiepool Cartesius is opgericht door het Nationaal Geografisch Instituut, het Rijksarchief, de Koninklijke Bibliotheek en het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika. Ze zijn samen pionier in de ontwikkeling van een gemeenschappelijke ontsluiting van hun enorme cartografische collecties via het internet, en wisselen onderling hun complementaire kennis, ervaring, kunde en faciliteiten uit. Doelgroepen zijn van het begin af aan al bij het project betrokken geweest en de oplossing is ook voor een brede waaier aan doelgroepen gebouwd.

Rentabiliteit

  • BCED Web Interface – e-Wallonië-Brussel Vereenvoudiging

Het doel van dit project is om de administratieve belasting van gebruikers te verminderen door de mogelijkheid te bieden de verplichting te schrappen om overheidsdiensten de nodige papieren documenten te bezorgen. Daarmee wordt de ‘only once’-policy in de praktijk gebracht, binnen de grenzen van de toestemmingen die werden verleend door de verschillende sectorale comités van de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Alleen al wat de verlichting van de administratieve belasting betreft, gaat het met de drie proefdiensten en de volgende zes die zullen worden gestart jaarlijks om een bedrag van 1.300.000 euro, wat op één jaar al neerkomt op ruim vier keer het geïnvesteerde bedrag. De aanvragende diensten die momenteel in de wacht staan, doen vermoeden dat met dit project binnen twee jaar het tienvoudige kan worden gerealiseerd.

Innovatie

  • G-Cloud IAAS – Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

De ICT-infrastructuur van de HZIV was in 2015 aan een grondige vernieuwing toe. De quasi-volledige HZIV-infrastructuur werd in juni 2015 naadloos overgebracht naar de G-Cloud. Het gaat om het eerste verwezenlijking waarbij alle kerntoepassingen van een openbare instelling van sociale zekerheid op een cloud-infrastructuur zijn geplaatst. Door de stap naar de G-cloud kan de HZIV voluit focussen op de evolutie van haar kerntoepassingen, zonder nog ooit rekening te moeten houden met de levenscyclus van de infrastructuur. Een belangrijke besparing werd gerealiseerd door het buiten gebruik stellen van twee eigen datacenters, inclusief eigen infrastructuur, beheer en onderhoud. Kortom, het g-Cloud IAAS-project is budgetneutraal vanaf het eerste jaar en levert forse besparingen op voor alle volgende jaren. De servicekwaliteit is hoger, de strategische controle is verzekerd en op middellange termijn zijn bijkomende schaalvoordelen mogelijk, ook voor andere instellingen.

Samenwerking

  • Datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming – KSZ

Het Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming beoogt de koppeling en geïntegreerde ontsluiting als open data van sociaal-economische gegevens afkomstig van de instellingen uit de Belgische sociale zekerheid. Het heeft daarbij tot doel beter, sneller en goedkoper te kunnen inspelen op gegevensbehoeften. Momenteel worden in het Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming relevante gegevens van 19 openbare instellingen samengebracht, aangevuld met persoonskenmerken afkomstig uit het Rijksregister. De grote meerwaarde van het datawarehouse ligt in de onderlinge (permanente) koppeling van de gegevens afkomstig van de onderscheiden bronnen aan de hand van een uniek nummer. Daarnaast omvat het datawarehouse over een periode van 15 jaar, wat longitudinale analyses mogelijk maakt. Om tegemoet te komen aan de noden en wensen van de gebruikers en tegelijkertijd rekening te houden met de principes van de regelgeving inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer, werden drie consultatiemogelijkheden uitgewerkt: de basistoepassingen, de webtoepassingen en de gegevensaanvragen op maat.

Open Data

  • DO² Open Data Oostende – Stad Oostende

DO² geeft het antwoord op de vraag hoe je concreet kan starten met een Open Data platform. De website is namelijk dé bron van alle relevante gegevens voor de burgers en andere overheden. Omdat men in het project bestaande info recycleert tot open datasets zónder meerwerk en zonder extra budget, hoeft open data geen aparte oefening te zijn. De actualisatie gebeurt automatisch terwijl medewerkers de website actueel houden. DO² is een platform waarop samenwerking met iedereen mogelijk is, niet alleen met burgers en organisaties, maar ook met andere overheden. Zowel op het vlak van de data zelf als op het vlak van de know-how over open data.

Award voor Beste eGov-project

  • Vastgoeddatabank van de Vlaamse Overheid – Het Facilitair bedrijf van de Vlaamse Overheid

Voor het eerst zijn alle gebouwen en percelen van de Vlaamse overheid in één databank opgenomen: de Vlaamse Vastgoeddatabank! Het gaat om meer dan 90.000 percelen en 2.900 gebouwen. Hiermee krijgt de Vlaamse overheid een beter zicht op haar gebouwen en gronden. Zo kan ze haar vastgoed nog beter inzetten als een strategische troef voor het vervullen van haar kerntaken en brede maatschappelijke opdrachten en voor de realisatie van de beleidsdoelstellingen van de Vlaamse Regering. In dit project is resoluut gekozen voor 'open data', door zoveel mogelijk gegevens beschikbaar te maken in een formaat dat iedereen kan bekijken. Diensten binnen de Vlaamse overheid kunnen zo gemakkelijker gegevens uitwisselen wat efficiëntieverhogend werkt. Doordat ook burgers de gegevens kunnen bekijken, wordt de overheid ook transparanter. De Vastgoeddatabank is publiek ontsloten via de website van Bestuurszaken, Geopunt en een eigen GIS-portaal. Door gebruik te maken van open standaarden (Web Map Services) is de data herbruikbaar door derden. Zo kunnen de entiteiten, andere overheden en ook de burger de data raadplegen.

Meer over de Agoria eGov Awards 2015 en de andere genomineerde projecten op www.egovawards.be of www.agoria.be

Sorry, dit artikel is voorbehouden voor leden van Agoria. Heeft u al een login? Voer die in en lees verder.

Is uw bedrijf lid van Agoria? Vraag uw login aan en krijg toegang tot alle content op onze site. Vul het formulier in.
Is uw bedrijf geen lid van Agoria? Ontdek hier de vele voordelen van het Agoria-lidmaatschap.