De jongste dagen zijn heel wat wetten gestemd (en soms gepubliceerd). Sommige teksten overlappen elkaar. Naar aanleiding van de publicatie van het koninklijk besluit dat in vrijstelling van de RSZ-bijdragen voorziet, maken we een stand van zaken op van de situatie op het vlak van zowel de RSZ als de fiscaliteit.


1. Deel RSZ

Het KB tot vastlegging van de voorwaarden voor RSZ-vrijstelling van consumptie- of ‘horecacheques’ werd op 17 juli 2020 gepubliceerd en wordt vanaf deze datum van kracht. 

1.1. Vrijstellingsvoorwaarden

Net zoals bij de maaltijd- en ecocheques wordt bepaald dat dit voordeel in de sociale zekerheid niet beschouwd wordt als loon indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Deze voorwaarden zijn zeer vergelijkbaar met die welke voor maaltijdcheques gelden namelijk:

1. De cheque mag niet worden verleend ter vervanging of ter omzetting van loon, premies, voordelen in natura of van enig ander voordeel of een aanvulling;
2. De toekenning van de cheque moet, zoals voorzien bij de maaltijdcheques, vervat zijn in een CAO op het niveau van de sector of de onderneming. Indien dit niet mogelijk is, kan het in tweede orde ook via een individuele overeenkomst;
3. Een cheque mag een maximale waarde van 10 euro hebben en de werkgever mag een werknemer maximaal 300 euro aan cheques toekennen;
4. De cheque mag noch geheel noch gedeeltelijk omgeruild worden in geld;
5. De cheque wordt op naam van de werknemer afgeleverd;
6. De cheque is slechts 12 maanden geldig en dit vanaf de datum dat de horecasector opnieuw klanten mag ontvangen, zijnde 8 juni 2020. De cheques blijven dus geldig tot en met 7 juni 2021;
7. De cheque mag uitgereikt worden tot en met 31 december 2020;
8. Onder voorbehoud van wat in onderstaande titel zal worden vermeld, mag de cheque slechts besteed worden:

 • in inrichtingen die ressorteren onder de horecasector,
 • in inrichtingen die behoren tot de culturele sector en erkend, goedgekeurd of gesubsidieerd zijn door de bevoegde overheid,
 • in de sportverenigingen waarvoor een door de gemeenschappen erkende of gesubsidieerde federatie bestaat of die behoren tot een van de nationale federaties.

De modaliteiten voor toekenning van deze cheques zouden per objectieve werknemerscategorie kunnen worden vastgelegd indien dat in de onderneming nodig zou blijken te zijn. 

1.2. Aanpassingswet van 15/7/2020 tot uitbreiding van het gebruik en de toekenning van elektronische cheques

Tot slot moet worden opgemerkt dat de tekst van het gepubliceerde koninklijk besluit enkel in een papieren versie van de consumptiecheques voorziet, maar dat op 15 juli in de Kamer van Volksvertegenwoordigers een wetsvoorstel tot wijziging van diverse bepalingen tot invoering van de elektronische consumptiecheque werd goedgekeurd.

Dit voorstel voorziet enerzijds in de mogelijkheid om deze cheques ook elektronisch toe te kennen door de uitgevers die nu al elektronische maaltijdcheques en ecocheques uitgeven. 

Anderzijds breidt dit voorstel het gebruiksgebied van consumptiecheques uit ten voordele van kleinhandelszaken die:

 • verplicht werden gedurende meer dan een maand te sluiten;
 • in de fysieke aanwezigheid van de consument hem in een inrichting goederen of diensten aanbieden;
 • voldoen aan de voorwaarden bepaald in artikel 15/1, § 1 van het Wetboek van vennootschappen, om als een microvennootschap te worden beschouwd, namelijk:
  • rechtspersoonlijkheid hebben
  • geen dochtervennootschap of moedervennootschap zijn
  • niet meer dan een van de volgende limieten overschrijden:
   • jaargemiddelde van het personeelsbestand: 10;
   • jaaromzet excl. btw: 700 000 euro;
   • balanstotaal: 350 000 euro.

Deze wet zou in de komende weken in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd moeten worden en zal zoals voormeld koninklijk besluit ook op 17/7/2020 van kracht worden. 

2. Fiscaal deel

De wet die in fiscale vrijstelling voorziet, werd op 9 juli door de Kamer van Volksvertegenwoordigers aangenomen en moet nog gepubliceerd worden. De voorwaarden voor fiscale vrijstelling zijn dezelfde als bovenstaande voorwaarden voor RSZ-vrijstelling. De ‘horecacheque’ zal een beroepskost vormen. 

Zodra de fiscale wet is gepubliceerd, zullen we u daarvan op de hoogte brengen. 

Bron: Koninklijk besluit van 15 juli 2020 tot invoeging van een artikel 19quinquies in het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders (BS 17/7/2020) 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de "first points of contact" in uw regio :

 • Antwerpen-Limburg
 • Brussel - Brabant
 • Oost- en West-Vlaanderen

Coronavirus: blijf op de hoogte!

De verspreiding van het coronavirus (COVID-19) heeft een grote impact op de activiteiten van de Belgische technologiebedrijven. Onze Agoria-experts volgen de situatie m.b.t. de coronapandemie en beantwoorden al uw vragen over de maatregelen van de overheid. Volg hier onze dagelijkse updates.

Lees meer