Europese Verordening 883/2004 betreffende de coördinatie van socialezekerheidsstelsels was op 1 mei exact 10 jaar in werking. De lange overgangsperiode van 10 jaar is daarmee afgelopen. Wat betekent dat voor u?


De mogelijkheid om te werken over de grens in een andere lidstaat van de Europese Unie bestaat al sinds het ontstaan van de Europese Gemeenschap in 1958. Sommigen onder u kennen wellicht nog de Sociale Zekerheidsverordening uit 1971: “de” 1408/71. In 2004 is deze reglementering aangepast en spreken we voor de Europese burgers die werken in de lidstaten van de Europese Unie, van Verordening 883/2004. Deze Verordening trad in werking op 1 mei 2010. Voor bestaande situaties op 1 mei 2010 was een lange overgangsperiode afgesproken van 10 jaar, voor zover de situatie onveranderd bleef. Vanaf 1 mei 2020 geldt voor alle Europese burgers dezelfde verordening 883/2004.

Een van de uitgangspunten was, is en blijft dat een werknemer onderworpen is aan het socialezekerheidssysteem van één land, ook als hij of zij tijdelijk in een ander land zou gaan werken (detachering) of als hij of zij deels in verschillende landen zou werken (gelijktijdige tewerkstelling).

Belangrijkste verschil: gelijktijdige tewerkstelling

Stel: u heeft een technieker in dienst die reparaties uitvoert aan machines die uw bedrijf verkocht heeft aan klanten in Frankrijk en in België. Uw technieker werkt dus deels in Frankrijk, en deels in België. Werknemers die deels werken op het grondgebied van meerdere landen, vallen niet onder de detachering (waarbij je voltijds in 1 ander land tijdelijk zal werken) maar wel onder het systeem van gelijktijdige tewerkstelling.

Bij gelijktijdige tewerkstelling geldt dat je moet nagaan of de werknemer ook deels werkt in zijn woonland. Naargelang hoeveel procent van de tijd de werknemer in het woonland werkt, zal de werknemer onder het socialezekerheidsstelsel vallen van zijn woonland. Als werkgever moet u socialezekerheidsbijdragen betalen in het woonland van uw werknemer, volgens de regels van het woonland, zodra een bepaald percentage is bereikt.

Door Verordening 883/2004, en de Implementatieverordening 987/2009, werden dezelfde criteria vastgelegd voor alle lidstaten om te bepalen hoeveel een substantieel deel van de activiteiten in het woonland bedraagt. Als de werknemer minstens 25% van zijn arbeidstijd in zijn woonland werkt, wordt dat als een substantieel deel gezien, en zal de werknemer onderworpen zijn aan het stelsel in zijn woonland. Of omgekeerd: werkt de werknemer minder dan 25% van zijn arbeidstijd in zijn woonland, dan zal hij onderworpen zijn aan het socialezekerheidsstelsel van het land waar zijn werkgever is gevestigd.

Vóór 1 mei 2010 was er geen minimum van 25% werken in het woonland van de werknemer: elk land had een eigen minimum, dat (veel) lager lag dan de 25% regel nu.

Werknemers die bijvoorbeeld in Duitsland wonen, en 1 dag per week van thuis uit werkten (telewerk) en de overige 4 dagen op kantoor bij u in België, konden nog steeds onderworpen blijven aan de Duitse sociale zekerheid. Als Belgische werkgever moest u in Duitsland socialezekerheidsbijdragen voor deze werknemer, en dus geen RSZ in België.

Dit zal veranderen vanaf 1 mei: als uw werknemer nog steeds 1 dag per week in Duitsland werkt, en de overige dagen in België, dan zal vanaf 1 mei wel sociale zekerheid in België moeten worden betaald. Bij 20% tewerkstelling in het woonland, verschuift de sociale zekerheid naar het land waar de werkgever gevestigd is. [Belangrijke opmerking: het voltijdse telewerk in corona-tijd wordt hierbij buiten beschouwing gelaten].

Opdracht voor u: verschuift er iets voor werknemers in uw bedrijf die al meer dan 10 jaar bij u in dienst zijn en al die tijd een klein deel van hun arbeidstijd in hun woonland werkten?

Elke situatie kan anders zijn, het is belangrijk om alle feiten op een rijtje te zetten: waar woont uw werknemer? In welke landen werkt uw werknemer? Voor wie werkt de werknemer in het andere land? Wie oefent het werkgeversgezag uit? Hoe lang zal de werknemer in het andere land werken? Wat is de opdeling in % van de tijd die de werknemer in de andere landen zal werken?

Komt u er niet uit? Weet dan dat International Employment Experts u kan helpen.

International Employment Experts behandelt tegen betaling sociale en fiscale vragen en problemen rond internationale tewerkstelling. Voor meer informatie over de aangeboden diensten en onze tarieven kan u bij ons terecht via email op international.employment@agoria.be