Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest neemt voorsprong op de nieuwe wetgeving betreffende overheidsopdrachten. Met ingang van 1 december 2017 moet verplicht worden gebruikgemaakt van de e-procurement-toepassingen.


De nieuwe wetgeving betreffende overheidsopdrachten die op 30 juni jl. in werking is getreden, voorziet in de verplichting om gebruik te maken van elektronische communicatiemiddelen voor de meeste procedures inzake overheidsopdrachten en in alle stadia van de gunningsprocedure.

De aanbestedende overheden krijgen in de nieuwe wetgeving echter wat respijt om zich in overeenstemming te brengen met die verplichting. Zo hebben aanbestedende overheden in het kader van opdrachten onder de Europese drempels†nog tot 1 januari 2020 om volledig elektronisch te werken (en nog tot 18 oktober 2018 voor opdrachten die de drempels overschrijden).

Brussel neemt voorsprong op e-procurement

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft echter besloten om vooruit te lopen en heeft een circulaire gepubliceerd waarin het gebruik van de e-procurement-toepassingen in het kader van overheidsopdrachten wordt verplicht vanaf 1 december 2017! (zie bijlage (287 kB))

Lokale besturen worden vrijgesteld maar sterk aangemoedigd

De aanbestedende overheden waarop de circulaire betrekking heeft, zijn de gewestelijke overheidsdiensten en de autonome bestuursinstellingen van eerste en tweede categorie (bijv. het CIBG, het BIM, Net Brussel, de MIVB enz.). Lokale besturen worden aangemoedigd (maar niet verplicht) om de circulaire toe te passen.

EfficiŽntie, mededinging en transparantie dankzij e-procurement

Het Gewest wijst erop dat de elektronische gunning van overheidsopdrachten leidt tot een efficiŽnter aankoopbeleid en de mededinging en de transparantie van de plaatsingsprocedures bevordert.

Opdrachten onder en boven de drempel van 30.000 euro

Het Gewest verplicht de gewestelijke entiteiten om toe te staan dat aanvragen tot deelneming en offertes worden ingediend d.m.v. elektronische middelen via de e-Tendering-toepassing voor opdrachten vanaf 30.000 euro excl. btw.

Voortaan hebt u dus de keuze om uw offerte of aanvraag tot deelneming aan een overheidsopdracht vanwege een Brusselse gewestelijke entiteit ofwel elektronisch, ofwel op papier in te dienen.

Voor opdrachten vanaf 30.000 euro excl. btw moet de gewestelijke entiteit nu in het bestek de elektronische wijze van verzending van offertes via e-Tendering beschrijven vůůr de eventuele andere verzendingswijzen.

Ingeval de gewestelijke entiteit verschillende wijzen voor de verzending van de offertes voorstelt, moet ze haar voorkeur voor verzending via e-Tendering vermelden maar moet ze daarbij preciseren dat de keuze altijd aan de inschrijver toekomt en geen enkele invloed heeft op het onderzoek en de beoordeling van de offerte.

De circulaire voorziet voor opdrachten van meer dan 30.000 euro ook in de verplichting voor gewestelijke entiteiten om opdrachtdocumenten online te plaatsen op e-Notification en FreeMarket te gebruiken voor onderhandelingsprocedures zonder voorafgaande bekendmaking (behalve wanneer het plaatsen van de opdracht geheim wordt verklaard, in hoogdringende situaties naar aanleiding van onvoorziene omstandigheden of bij overmacht).

Informatiesessies van Easybrussels

Het agentschap voor administratieve vereenvoudiging Easybrussels plant informatiesessies voor ondernemingen die vertrouwd willen worden met e-procurement.

Meer informatie vindt u op de website van Easybrussels (http://overheidsdienst.brussels/e-procurement/).